2021-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown     zobacz
Strona główna -> Plan nadzoru pedagogicznego

………………………….. Piwniczna-Zdrój , 29.08.2019
(pieczątka szkoły)

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2
w Piwnicznej Zdroju w roku szkolnym 2019/2020.

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017, poz. 1611).
4. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

1) Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6) Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Ponadto uwzględniono:
• Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla województwa na rok szkolny 2019/2020.
• Wnioski, rekomendacje zawarte w raporcie z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szkolny 2018/2019.
• Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę pedagogiczną.

Wnioski z ubiegłorocznego nadzoru pedagogicznego uwzględnione w planie nadzoru:

1. Aby rodzic miał poczucie ważności i podmiotowości, należy nadal tworzyć mu możliwość wyrażania własnego zdania na temat zagadnień wychowawczych dotyczących jego dziecka.
2. Należy umożliwiać rodzicom współdecydowanie w sprawach szkoły i uczestniczenie w podejmowanych przez szkołę działaniach.

By zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, należy:

1. Wzmocnić współpracę wszystkich pracowników szkoły.
2. Częściej rozmawiać z uczniami o ewentualnych zagrożeniach i ich skutkach.
3. Być konsekwentnym w ocenianiu zachowania.
4. Na bieżąco informować rodziców o zachowaniu ich dzieci.

 

 

1. EWALUACJA WEWNĘTRZNA

PRZEDMIOT EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ PROBLEMY BADAWCZE Termin przeprowadzenia ewaluacji Osoba odpowiedzialna za realizację Źródło wiedzy. Narzędzia.
Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 1. Identyfikacja barier we wdrażaniu nowej podstawy programowej:
a) rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej – opracowanie danych zbiorczych.
b) rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” – opracowanie danych zbiorczych. Wrzesień
2019 dyrektor
we współpracy z zespołem ds. ewaluacji

 

 

Ankieta dla nauczycieli. Rozmowy. Obserwacje.

Przegląd zasobów pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
2. Analiza planów dydaktycznych nauczycieli (czy uwzględniają cele, treści zawarte w programach nauczania oraz warunki i sposoby realizacji podstawy programowej) – opracowanie danych zbiorczych. Październik/ Listopad 2019
dyrektor
Plany pracy dydaktycznej.


3. Dokumentowanie realizacji zajęć dydaktycznych (czy dokumentacja potwierdza realizację programów nauczania i planów dydaktycznych, w tym terminy realizacji) – opracowanie danych zbiorczych.

Grudzień/ Styczeń 2020


Kwiecień/ Maj 2020 dyrektor Dzienniki lekcyjne i plany pracy dydaktycznej.
4. Badanie wdrożenia przez nauczycieli „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” określonych w podstawie programowej dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. Grudzień 2019
Styczeń
2020


dyrektor
we współpracy z zespołem ds. ewaluacji. Dzienniki lekcyjne i plany pracy dydaktycznej. Rozmowy z nauczycielami. Obserwacje.
5. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych – opracowanie danych zbiorczych. 2 x roku
Zespoły przedmiotowe Testy kompetencyjne. Analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i osiągnięć uczniów we współzawodnictwie przedmiotowym.
6. Analiza wszystkich zgromadzonych danych, opracowanie raportu z ewaluacji oraz wniosków i rekomendacji. Do 10-go czerwca Zespół ds. ewaluacji Dane zbiorcze opracowane przez poszczególne osoby i zespoły.

Harmonogram ewaluacji
L.p. ZADANIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1 Opracowanie projektu ewaluacji (założeń merytorycznych i metodologicznych badania ewaluacyjnego). Listopad 2019 Nauczyciele kl.I-III
Nauczyciele kl.IV-VIII
2 Opracowanie szczegółowego harmonogramu ewaluacji z uwzględnieniem kalendarza roku szkolnego oraz okresów szczególnego przeciążenia pracą. Listopad 2019 Dyrektor Nauczyciele kl.I-III
Nauczyciele kl.IV-VIII
3 Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych:
 ankiety dla nauczycieli (dot. rozpoznania potrzeb nauczycieli: jak wyżej),
 arkusz obserwacji (dot. rozpoznania potrzeb nauczycieli – jak wyżej),
 arkusz analizy (dot. planów dydaktycznych nauczycieli),
 arkusz analizy (dot. spełnienia „Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej”). Grudzień 2019 Dyrektor
Nauczyciele kl.I-III
Nauczyciele kl.IV-VIII
4 Przeprowadzenie badań pilotażowych (na próbie dostosowanej do możliwości placówki). Doskonalenie narzędzi badawczych. Styczeń 2020
Maj 2020 Nauczyciele kl.I-III
Nauczyciele kl.IV-VIII
5 Przeprowadzenie właściwych badań ewaluacyjnych. Kwiecień 2020 Janina Psonak, Małgorzata Rams
Monika Łączek- Bołoz, Bożena Lis
6 Opracowanie pozyskanych wyników badań. Maj 2020 Zespół ewaluacyjny

7 Formułowanie wniosków. Czerwiec 2020 Zespół ewaluacyjny
8 Tworzenie rekomendacji (wniosków do dalszej pracy). Czerwiec 2020 Zespół ewaluacyjny
9 Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej. Czerwiec 2020 Zespół ewaluacyjny dyrektor szkoły
10 Upowszechnienie wyników badań ewaluacyjnych. Czerwiec 2020 Dyrektor szkoły
11 Wdrażanie rekomendacji w życie. 1 września 2020 Dyrektor szkoły i nauczyciele


2. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I STATUTOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.

L.p. Tematyka kontroli Terminy kontroli Uwagi
1 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Styczeń 2020
Czerwiec 2020
2 Prawidłowość stosowania zasad wewnętrznego oceniania. Cały rok szkolny
3 Przestrzeganie zasad współpracy z rodzicami przyjętych w szkole. Cały rok szkolny
4 Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole. wrzesień 2019
maj 2020
5 Przestrzeganie zasad prowadzenia rejestru wyjść grupowych uczniów. Cały rok szkolny
6 (…)


3. WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ

A. Diagnoza pracy szkoły
L.p. Przedmiot diagnozy Uczestnicy diagnozy Wykorzystywane źródła informacji, metody, narzędzia Osoby odpowiedzialne / realizatorzy Uwagi
1 Kultura organizacyjna szkoły.
Termin: I półrocze

Pytanie kluczowe: czy obecna kultura organizacyjna zwiększa efektywność działań szkoły?
2 Rozpoznanie sposobów pracy nauczycieli. Termin: II półrocze

3 (…)

B. Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego.
L.p. Obszar do rozwoju zdefiniowany w wyniku diagnozy Adresaci wspomagania Zaplanowane działania Uwagi
1 Relacje międzyludzkie
nauczyciele na wszystkich stanowiskach i personel pomocniczy  szkolenia z zakresu budowania relacji międzyludzkich,
 warsztaty umiejętności komunikowania się uwzględnić co zadowala, co powinno ulec zmianie, w jakim zakresie?
2 Warsztat pracy nauczycieli
nauczyciele na wszystkich stanowiskach i personel pomocniczy
nauczyciele na wszystkich stanowiskach i personel pomocniczy  szkolenia / warsztaty doskonalące warsztat pracy nauczyciela,
 konsultacje metodyka,
 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 motywowanie do wprowadzania innowacji pedagogicznych

3 (…)

C. Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad
L.p. Działanie rozwojowe Forma wspomagania Termin Uwagi
1 Budowanie relacji międzyludzkich.  szkolenie zewnętrzne
2 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.  szkolenie zewnętrzne,
 konsultacje metodyka

3 Tworzenie zasobów do wprowadzenia innowacji pedagogicznych.  szkolenie,
 konsultacje metodyka,
 opracowanie wewnętrznej procedury wdrażania innowacji,
 uwzględnienie kreatywności nauczyciela w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego
4 (…)

4. PLAN OBSERWACJI
L.p. Tematyka obserwacji Terminy obserwacji Uwagi
1 Efektywność zajęć ukierunkowanych na rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. Patrz grafik obserwacji
2 Organizacja warunków sprzyjających rozwojowi uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Patrz grafik obserwacji
3 Wspieranie kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Patrz grafik obserwacji
4 (…)

 

Obserwacje oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego
Cele obserwacji:
• nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole
• stosowanie rozwiązań edukacyjnych.
• ocena pracy nauczyciela
• wykorzystanie aktywnych metod pracy w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych


L.p. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Oddział Termin-miesiąc
1. Edukacja przedszkolna Katarzyna Sikorska
Joanna Gargula Punkt przedszkolny luty 2020
maj 2020
2. Edukacja przedszkolna Monika Morajda Oddział przedszkolny kwiecień 2020
3. Język angielski Małgorzata Sokołowska Oddz.przedszk. czerwiec 2020


Obserwacje klasy I-III

Cele obserwacji:

• Realizacja zagadnień ujętych w podstawie programowej z uwzględnieniem treści matematycznych i przyrodniczych oraz innych przedmiotów
• Zachęcanie do samodzielnego czytania.
• Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć.

L.p. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Klasa Termin-miesiąc
1. Edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Rams
Janina Psonak II
I listopad 2019
marzec 2020
2. Edukacja wczesnoszkolna Miranda Górka III grudzień 2019


Obserwacje - Klasy IV-VII

Cele obserwacji:

• Rozwijanie kompetencji ogólnych w czasie lekcji.
• Zachęcanie do korzystania z dodatkowych źródeł informacji w celu poszerzania swojej wiedzy.
• Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć.

Lp. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Klasa Termin-miesiąc
1. Język angielski Marzena Jabrocka VIII styczeń 2020
2. WOS Magdalena Stanczak VI Listopad 2019
3. Język polski Bożena Lis V kwiecień 2020
4. Przyroda Maria Piekarczyk VI kwiecień 2020
5. Wychowanie fizyczne
Godz. Wych.
Anna Gumulak
Filip Malik
V
VI październik
2019
Kwiecień 2020
6. Matematyka Monika Łączek – Bołoz VII styczeń 2020
7. Chemia Teresa Przybyłowicz VII marzec 2020
8. Fizyka Józef Kulig VII maj 2020
9. j.niemiecki Katarzyna Lityńska VII maj 2020
10. plastyka Przemysław Lis IV-V październik 2019
11. j.polski Agata Świeboda V maj 2020
12. Świetlica Anna Janeczek I-VIII grudzień 2020

Oprócz planowych obserwacji dyrektor szkoły może obserwować również inne nieujęte
w harmonogramie zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne celem pozyskania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

5. MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY

L.p. ZAKRES MONITOROWANIA TERMIN UWAGI
1 Osiąganie celów określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Cały rok
2 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cały rok
3 Kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Cały rok
4 Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole. Cały rok
5 (…)


Przedstawiono Radzie Pedagogicznej
w dniu: 29.08.2019 r.

 

………………………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora)


Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658).
 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz