2019-11-14     Emila, Laury, Rogera     "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol     zobacz
Strona główna -> Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
Data obowiązywania: 15.09.2016 r. do 23.06.2017 r.

SPIS TREŚCI
I. Wprowadzenie
II. Cele nadzoru pedagogicznego
III. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego
IV. Źródła planowania nadzoru pedagogicznego
V. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego
VI. Szczegółowy opis planowanych działań w wymaganych formach nadzoru pedagogicznego

I. Wprowadzenie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2015 r. poz.1270 ).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1214 ).

4. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” . Harmonogram zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2016 r.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1324).
W myśl Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

nadzór pedagogiczny polega na:
1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,
2. Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
3. Udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego formami nadzoru pedagogicznego są:
-ewaluacja,
-kontrola,
-wspomaganie.

II. Cele nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
1. Podnoszenie efektów kształcenia- zebranie informacji na temat wyników ze sprawdzianu w kl. VI w roku szkolnym 2015/2016,
2. Wspieranie rozwoju ucznia , uwzględniając jego indywidualna sytuację.
3. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole. Aktywizujące metody nauczania.
4. Praca z uczniem zdolnym i słabym na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
5. Respektowanie przez szkołę norm społecznych – działania związane z bezpieczeństwem w szkole. Prawa i obowiązki ucznia.
6. Doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
7. Praca świetlicy szkolnej.
8. Rozwijanie czytelnictwa w szkole.
9. W jaki sposób koncepcja pracy szkoły wpływa na rozwój placówki.


III. Zadania Dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
1. Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązującej podstawie prawnej oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
2. Przeprowadzenie z zespołami nauczycielskimi ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły.
3. Monitorowanie pracy zespołu nauczycieli projektującego badania ewaluacyjne.
4. Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
5. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
- organizowanie szkoleń i narad,
- motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
6. Badanie, we współpracy z zespołem do przeprowadzenia ewaluacji, osiągnięć edukacyjnych uczniów.
7. Analiza, we współpracy z zespołem do przeprowadzenia ewaluacji, osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstaw programowych.
8. Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami.
9. Ocena przydatności i skuteczności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych przez nauczycieli w odniesieniu do założonych celów, określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, służące doskonaleniu tych działań.
10. Upowszechnienie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji działań szkoły zapisanych w Statucie Szkoły, deklarowanych w misji i wizji szkoły.
11. Wskazanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach – opracowanie procedur, regulaminów, systemów, zasad postępowania.
12. Organizowanie współpracy między nauczycielami w formie pracy zespołowej.
13. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządu terytorialnego, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
14. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.
15. Gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy.
16. Przekazywanie nauczycielom informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły.
17. Przekazywanie Radzie Pedagogicznej do 31 sierpnia każdego roku wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

IV. Źródła planowania nadzoru pedagogicznego
• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i organizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego opracowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Kuratora w roku szkolnym 2016/2017 obejmują:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017.

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Kierunki realizacji zadań za zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:
1) w zakresie kontroli:
a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
 „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.” – 25 % szkół
b) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych:
 „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
na rok szkolny 2017/2018.” – 10% szkół

2) w zakresie ewaluacji:
Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym - 102). W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym - 68).

W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagania:
 „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.


W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań:
 „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

3) W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

 „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum”.
 „Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych”.


2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej sprawowanego w poprzednim roku szkolnym obejmują: ( wynikają z nadzoru pedagogicznego)
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w roku szkolnym 2015/2016
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju


,,Bezpieczeństwo w szkole 2015/2016” – szkoła

Wnioski z ankiet :
1. Jeszcze bardziej wzmocnić nadzorem nauczycieli, miejsca o ryzyku pojawienia się niebezpiecznych sytuacji, kontuzji na terenie szkoły- to jest boisko szkolne, korytarze w budynkach szkolnych, plac zabaw,
2. Zwracać szczególną uwagę na kulturalne zachowania, negować wyśmiewanie, ośmieszanie, promować pozytywne zachowania, nagradzać je,
3. Nagradzać właściwe zachowania wśród uczniów.

 


,,Organizacja zajęć pozalekcyjnych 2015/2016 ” - szkoła

Wnioski z raportu:
1. W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe, które swą ofertą realizują zainteresowania dzieci, odpowiadają ich potrzebom;
2. Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice dowiedzieli się o nich w miesiącu wrześniu;
3. Sposoby przekazu informacji o organizowanych zajęciach pozalekcyjnych były różnorodne. Największa liczba zainteresowanych pozyskała tę wiadomość od nauczycieli prowadzących powyższe zajęcia ( uczniowie); od nauczycieli oraz własnego dziecka ( rodzice);
4. Frekwencja na tych zajęciach jest wysoka – waha się na poziomie: 70% - 90%;
5. Uczniowie chętnie biorą w nich udział, ponieważ podobają się one im;
6. Dzieci mogą składać własne propozycje, dotyczące tematyki oraz sposobów realizacji zajęć pozalekcyjnych.

,,Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 2015/2016” – punkt przedszkolny i oddział przedszkolny

Wnioski z raportu:
1. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na terenie środowiska lokalnego.
2. Działania przedszkola uwzględniają możliwości i potrzeby środowiska lokalnego, są to: uroczystości okolicznościowe, konkursy, występy, festyny, wyjazdy do kina, wycieczki.
3. Przedszkole chętnie podejmuje współprace w działaniach dydaktyczno-wychowawczych.
4. Wzajemne oddziaływanie środowiska lokalnego i przedszkolnego, zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój emocjonalny, zacieśniają więzi społeczne, budzi szacunek do ludzi, wykonywanej pracy, uczą odpowiedzialności za drugiego człowieka. Rozwijają postawy patriotyczne i obywatelskie. Wzbogacają wiedzę, umiejętności, zainteresowania dzieci, dają możliwość prezentowania talentów wychowanków.
5. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym, wpływa na wszechstronny rozwój dzieci, integruje środowisko lokalne. Uaktywnia środowisko na rzecz wzajemnego rozwoju


Rekomendacje

Nadal współpracować z instytucjami ze środowiska lokalnego. Zwiększać możliwość korzystania z wyjazdów do kina, teatru, innych przedszkoli.

 

 


Wnioski ogólne
• Uzyskane wyników na sprawdzianie
• Monitorowanie działań związanych z dyżurem nauczycieli w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
• Szkoła bezpiecznym miejscem dla ucznia. Eliminowanie zagrożeń,
• Rozwijanie działań zespołu wychowawczego,
• W większym stopniu wykorzystywanie technik informacyjnych na lekcjach , korzystanie z platformy edukacyjnej
• Bezpieczeństwo w szkole


V. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego
Dokumentami nadzoru są:
1. arkusze obserwacji lekcji
2. zestawienie wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. wyniki badania osiągnięć uczniów i raporty,
4. zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacyjnych,
5. zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych,
6. zestawienie udziału uczniów w imprezach i zawodach sportowych,
7. zestawienie zrealizowanych uroczystości i imprez szkolnych,
8. wykaz zrealizowanych wycieczek i wyjazdów szkolnych,
9. wykaz zorganizowanych szkoleń,
10. wykaz nauczycieli podnoszących kwalifikacje w danym roku szkolnym
11. plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
12. plany ewaluacji wewnętrznej,
13. raporty ewaluacji wewnętrznej,
14. sprawozdanie z nadzoru.

VI. Szczegółowy opis planowanych działań
Planowana ewaluacja:
a) w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym w roku szkolnym 2016/2017:

Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat wyników dydaktycznych i sprawdzianów w klasach I-V w roku szkolnym 2016/2017
• Dokonanie analizy wyników sprawdzianu uzyskanych przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
• Zebranie informacji, na temat wyników. Zebranie informacji, czy analizuje się w sposób odpowiedni wyniki sprawdzianu i czy wdraża się wnioski z tych analiz.
• Ustalenie: Co moglibyśmy zrobić, żeby proces analizy wyników był lepszy? Co należy doskonalić?
• Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu dotyczącym uzyskiwania lepszych wyników nauczania zgodnie z planowanymi zmianami przez MEN.

Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Pytania kluczowe:
Sposób przeprowadzenia badań termin odpowiedzialni:
1.Jakie działania podejmujemy dla zanalizowania wyników sprawdzianu zewnętrznego?
2. W jaki sposób analizujemy wyniki sprawdzianów ?
3. Czy analiza sprawdzianu jest pracą zespołową nauczycieli?
4. Czy są nauczyciele przedmiotów, którzy nie uczestniczą w analizowaniu wyników sprawdzianów ? Dlaczego?
5.Czy w szkole podjęto działania wynikające z raportu? 1. Analiza wykorzystywanych narzędzi do analizy badań. Grudzień 2016 zespół w składzie: Małgorzata Rams, Janina Psonak, Miranda Górka
2. Ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców itp.
3.Analiza raportów z lat:
4. Obserwacja lekcji Kwiecień 2017

 

raport : maj 2017

Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat przestrzegania przez nauczycieli zasad wewnątrzszkolnego oceniania i doskonalenia zapisów w statucie szkoły celem motywowania do osiągania przez uczniów lepszych wyników nauczania.
• Analiza zapisów w statucie szkoły dotycząca wewnątrzszkolnego oceniania.
• Zebranie informacji na temat sposobu oceniania umiejętności uczniów przez nauczycieli.
• Co należy zrobić, by uczeń uzyskiwał wyczerpującą wiedzę na temat swoich postępów?
• Wprowadzenie zmian do statutu.

Wymaganie: W szkole przestrzega się statut szkoły w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Pytania kluczowe:
Sposób przeprowadzenia badań termin odpowiedzialni:
1. Czy nauczyciele przestrzegają zapisów w statucie dotyczących oceniania
2. W jaki sposób oceny uczniów są uzasadniane?
3. W jaki sposób rodzice i uczniowie uzyskują informacje o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności, a także o brakach w wiedzy w ocenianiu bieżącym?
4. Czy uczniowie znają zasady oceniania?
5. Czy w opinii uczniów otrzymana ocena motywuje ich do większego wysiłku? 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów , rodziców i nauczycieli.
2. Arkusz kontroli dotyczący przekazywania informacji o uzyskanej ocenie.
3. Analiza przykładowych testów, sprawdzianów, prac klasowych przeprowadzanych przez nauczycieli, Kwiecień 2017

Raport maj 2017 zespól w składzie: Bożena Lis, Marzena Jabrocka , Monika Łączek-Bołoz


Planowana kontrola w roku szkolnym 2016/2017
Temat kontroli Odpowiedzialny za zad. Termin Przepis prawa uwagi
1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie:
a) prawidłowości zapisu danych o uczniach i wychowankach

b) dokumentowania obecności uczniów
na lekcjach, tematów zajęć
dyrektor Na bieżąco według potrzeb ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Analiza
Dokumentacji
Terminowość
przygotowania planów nauczania i wychowania oraz planów
wychowawczych
Kontrola prowadzenia arkuszy ocen dyrektor październik 2016 Zarządzenie dyrektora
Rozporządzenie MEN Analiza
Dokumentacji

Analiza dokumentacji
Przestrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania ( liczba sprawdzianów, terminowość oddawania) dyrektor grudzień 2016 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - obowiązujące od dnia 1 września 2015 r.
Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej dyrektor styczeń 2017 zgodnie z polityką oświatową państwa analiza pracy biblioteki szkolnej
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
dyrektor czerwiec 2017 zgodnie z polityką oświatową państwa analiza dokumentacji
Ocena pracy nauczycieli
dyrektor zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego


WSPOMAGANIE
SZKOLENIA
Nazwa szkolenia: Ośrodek szkolący/osoba Przewidywany
termin Uwagi
Dodatkowe
Co we współczesnym świecie mediów zagraża dzieciom i młodzieży Pedagog – medioznawca Listopad 2016
w szkoleniu uczestniczą wszyscy
Warsztat pracy nauczyciela
Specjalne potrzeby edukacyjne Dyrektor, lider WDN Styczeń 2017
W szkoleniu biorą wszyscy nauczyciele
Korzystanie z platformy edukacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Dyrektor ,nauczyciel Kwiecień 2017 w szkoleniu biorą udział nauczyciele

Każdy nauczyciel bierze udział w jednym dowolnie wybranym przez siebie kursie lub szkoleniu w tym uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i innych formach organizowanych przez MCDN i Kuratora Nauczyciele Cały rok

Plan monitorowania w roku szkolnym 2016/2017
Cel monitorowania Osoba odpowiedzialna Sposób monitorowania Uwagi
frekwencja uczniów na lekcjach wychowawcy klas - analiza dziennika lekcji

Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej dyrektor -monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy biblioteki szkolnej
Organizacja pracy świetlicy w szkołach podstawowych. dyrektor -monitorowanie liczby dzieci w świetlicy
- liczba dzieci w dziennikach zajęć
- monitorowanie realizacji planu pracy świetlicy

VII. Załączniki do planu:
1. Procedura przeprowadzania obserwacji zajęć - załącznik nr 1
2. Harmonogram obserwacji - załącznik nr 2
Plan nadzoru na rok szkolny 2016/2017 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu: 28.08.2016 r.
Nr protokołu RP Nr1/2016/2017 Opracował: Dyrektor Szkoły – Marian Dobosz

załącznik nr 1
do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

Procedura przeprowadzania obserwacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju

Cel:
• uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego
• wypracowanie rozwiązań dochodzenia do założonych w podstawie programowej efektów kształcenia

Zakres: obserwacjami objęte są wszystkie działania nauczycieli (zajęcia, zajęcia dodatkowe, zebrania z rodzicami, uroczystości szkolne, zawody sportowe, praca nauczycieli w zespołach problemowych, prowadzenie zajęć wynikających z WDN). Nie obserwuje się zajęć diagnostycznych i terapeutycznych.
Adresaci: nauczyciele
Odpowiedzialni: dyrektor szkoły
Obowiązki: na każdy rok szkolny, do 15 września, dyrektor opracowuje plan i harmonogram obserwacji (rodzaje obserwacji, imię i nazwisko nauczyciela objętego rodzajem obserwacji, termin obserwacji, ), który jest integralną częścią planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

Opis działań:
1. Do 15 września dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną z planem obserwacji (tematyką i celami obserwacji) na dany rok szkolny, wynikającymi z: analizy przeprowadzonych badań w minionym roku szkolnym, zakresu przewidzianej ewaluacji wewnętrznej, badań/analiz w bieżącym roku ujętych w planie nadzoru dyrektora, wyników zewnętrznych sprawdzianów/egzaminów i innych wyników ocen sytuacji edukacyjnej szkoły/placówki, wytycznych zawartych w planie nadzoru Kuratorium Oświaty, priorytetów MEN.
2. Do 15 września każdego roku szkolnego dyrektor zapoznaje nauczycieli z harmonogramem obserwacji.
3. W pierwszej kolejności obserwacji podlegają nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole/placówce, nauczyciele starający się o wyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciele podlegający ocenie pracy.
4. Obserwacje mogą mieć charakter: zapowiedziany – zgodnie z harmonogramem obserwacji lub niezapowiedziany – na zaproszenie nauczyciela w celu prezentacji osiągnięć lub w wyniku zgłoszenia uwag o pracy nauczyciela przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
5. W obserwacjach mogą brać udział rodzice/opiekunowie i doradcy metodyczni oraz pracownicy KO.
6. Obserwację właściwą poprzedza „spotkanie przedobserwacyjne”, w czasie którego nauczyciel zostaje zapoznany z celem obserwacji, jej przebiegiem, natomiast nauczyciel przekazuje informacje o celach i ważniejszych elementach tematycznych zajęć.
7. Obserwacji właściwej dokonuje dyrektor .
8. Rozmowę poobserwacyjną poprzedza analiza uzyskanych informacji w trakcie przeprowadzenia obserwacji. Obserwujący przygotowuje szkic zaleceń, a obserwowany swoją interpretację zdarzeń pedagogicznych.
9. Rozmowa poobserwacyjna odbywa się tego samego dnia. W uzasadnionych przypadkach omówienie obserwacji może nastąpić w terminie 3 dni roboczych po jej przeprowadzeniu.
10. Rozmowa poobserwacyjna polega na:
• omówieniu zajęć: nauczyciel dokonuje samooceny przeprowadzonej lekcji, a osoba obserwująca przekazuje obiektywną informację zwrotną na temat obserwowanych zajęć,
• uzgodnieniu zaleceń i sposobów realizacji lub określeniu kierunków rozwoju nauczyciela,
• realizacji dalszych zadań itp.
11. Rozmowa kończy się podpisaniem przez nauczyciela i dyrektora arkusza obserwacji.

z w/w dokumentem Rada Pedagogiczna została zapoznana na posiedzeniu
w dniu 28.08.2016 r.
Nr protokołu 1/2016/2017

Podpis i pieczęć dyrektorZałącznik nr 2
do planu nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2016/2017

Harmonogram obserwacji
w roku szkolnym 2016/ 2017
Lp nauczyciel X XI XII I II III IV V VI
1. Marzena Jabrocka V IV
2. Bożena Lis V
3. Monika Łączek – Bołoz VI
4. Magdalena Stanczak IV
5. Filip Malik IV Zaj.sp. IV
6. Maria Piekarczyk VI
7. Katarzyna Sikorska p.p. p.p.
8. Janina Psonak I
9. Małgorzata Rams II
10. Miranda Górka III
11. Monika Morajda Oddz.
przedszk
 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju z nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2015/2016

Nadzór pedagogiczny w Szkole prowadzony był zgodnie z rocznym Planem Nadzoru na rok szkolny 2015/16.

Formy nadzoru:
1. Ewaluacja wybranych obszarów pracy Szkoły.
2. Obserwacja wybranych zajęć dydaktycznych oraz innych form realizacji zadań statutowych Szkoły.
3. Monitoring wybranych obszarów pracy Szkoły.
4. Kontrole.
5. Wspomaganie nauczycieli – wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

Celem nadzoru pedagogicznego jest:
• wszechstronny rozwój ucznia i wspomaganie go w jego rozwoju,
• zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców,
• pozyskiwanie informacji celem podnoszenia poziomu pracy Szkoły
• podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego w Szkole
• tworzenie bezpiecznych, higienicznych, partnerskich i przyjaznych warunków edukacji uczniów oraz pracy w Szkole,
• monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• doskonalenie zarówno warunków jak i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku,
• upowszechnienie osiągnięć uczniów i nauczycieli,
• zbieranie informacji do oceny pracy nauczycieli,
• diagnozowanie potrzeb Szkoły oraz nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego celem właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie,
• zapewnienie sprawności organizacyjnej Szkoły,
• zapewnienie dostępnych form pomocy uczniom, którzy jej potrzebują.

Ewaluacji wybranych obszarów pracy Szkoły podlegały następujące obszary:
• Efektywność kształcenia /wyniki zdawalności sprawdzianu zewnętrznego.
• Bezpieczeństwo w szkole
• Organizacja zajęć pozalekcyjnych
• Zajęcia nauczycieli wynikające z zapisów art. 42 ust. 2b

Bezpieczeństwo w szkole
• Podsumowanie ankiety skierowanej do nauczycieli.
Z analizy przeprowadzonych ankiet , skierowanych do nauczycieli wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %, poprzez nadzór, opiekę nauczycieli od chwili przyjścia ucznia do szkoły, aż do chwili wyjścia z placówki, dyżury nauczycieli, pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, apele, zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc, nadzór nauczycieli, monitoring. Za miejsca w szkole niebezpieczne, nauczyciele podają: budynki szkoły, boisko, plac zabaw, WC, schody. Jako zachowania niebezpieczne wśród uczniów, nauczyciele podają przepychanki, wyśmiewanie, przezywanie. Na negatywne zachowanie nauczyciele reagują natychmiast poprzez pouczanie, pogadanki, rozmowy. Szkoła podejmuje działania eliminujące negatywne zachowania oraz mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań w formie: pogadanek, lekcji wychowawczych, apeli na temat bezpieczeństwa, akcji dotyczących bezpieczeństwa, spotkań z policją, strażą pożarną. Szkoła analizuje temat bezpieczeństwa w szkole poprzez organizację apeli szkolnych, ewaluację wewnętrzną, analizy i wnioski przekazywane na konferencjach pedagogicznych.
Podsumowanie ankiety skierowanej do rodziców
Z analizy przeprowadzonych ankiet , skierowanych do rodziców wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %, poprzez stałe dyżury i opiekę nauczycieli podczas przerw, zainteresowanie nauczycieli niebezpiecznymi sytuacjami w szkole i w razie potrzeby szybki kontakt z rodzicami, stały nadzór nauczyciela po zajęciach oraz zainteresowanie wychowawcy z kim dziecko wraca do domu. 60% ankietowanych rodziców twierdzi iż ich dziecko czuje się bezpiecznie w szkole, a 40 % raczej tak. W przypadku 16,7% ankietowanych ich dziecko było wyśmiewane przez kolegów z klasy lub starszych kolegów, zastraszane i zderzyło się z innym kolegą w przypadku- 3,4 % ankietowanych. Za niebezpieczne miejsca w szkole rodzice, podają: schody, miejsca za szkołą , gdzie jest duża trawa, parkowanie samochodów na boisku szkolnym, boisko i wybieganie dzieci za piłką na ulicę oraz WC. W sytuacjach niebezpiecznych w wypadku 13,3% ankietowani zgłaszali dyrektorowi szkoły lub wychowawcy, 73,4% nie zgłaszało, gdyż nie było takiej sytuacji oraz 13,3% nie zgłaszało , gdyż uważało , że nie jest to problem , ale jeden rodzic rozmawiał o tej sytuacji z dzieckiem w domu . Na negatywne zachowania uczniów szkoła reaguje poprzez organizowanie apeli na temat bezpieczeństwa, lekcji wychowawczych i lekcji na ten temat, pogadanek oraz szybkiej reakcji wychowawcy z rodzicami.
Podsumowanie ankiety skierowanej do uczniów.
Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %. Dzieje się to poprzez dyżury nauczycieli, pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, apele dyrektora szkoły. Uczniowie w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie na terenie szkoły, część ankietowanych wskazuje jednak miejsca niebezpieczne w szkole. Są to: schody, ubikacje, boisko szkolne, teren z tyłu budynku szkoły oraz plac zabaw. Jako zachowania niebezpieczne w szkole uczniowie podają wyśmiewanie, zaznaczając, że ma ono miejsce pomiędzy rówieśnikami. Badani informują, że takie zachowania zgłaszali wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły i sytuacja uległa poprawie. Według uczniów szkoła podejmuje działania eliminujące negatywne zachowania poprzez: apele na temat bezpieczeństwa, akcje dotyczące bezpieczeństwa, lekcje wychowawcze i pogadanki.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:
Z analizy przeprowadzonych ankiet , skierowanych do nauczycieli wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %, poprzez nadzór, opiekę nauczycieli od chwili przyjścia ucznia do szkoły, aż do chwili wyjścia z placówki, dyżury nauczycieli, pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, apele, zabezpieczanie niebezpiecznych miejsc, nadzór nauczycieli, monitoring. Za miejsca w szkole niebezpieczne, nauczyciele podają: budynki szkoły, boisko, plac zabaw, WC, schody. Jako zachowania niebezpieczne wśród uczniów, nauczyciele podają przepychanki, wyśmiewanie, przezywanie. Na negatywne zachowanie nauczyciele reagują natychmiast poprzez pouczanie, pogadanki, rozmowy. Szkoła podejmuje działania eliminujące negatywne zachowania oraz mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań w formie: pogadanek, lekcji wychowawczych, apeli na temat bezpieczeństwa, akcji dotyczących bezpieczeństwa, spotkań z policją, strażą pożarną. Szkoła analizuje temat bezpieczeństwa w szkole poprzez organizację apeli szkolnych, ewaluację wewnętrzną, analizy i wnioski przekazywane na konferencjach pedagogicznych. Z analizy przeprowadzonych ankiet , skierowanych do rodziców wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %, poprzez stałe dyżury i opiekę nauczycieli podczas przerw, zainteresowanie nauczycieli niebezpiecznymi sytuacjami w szkole i w razie potrzeby szybki kontakt z rodzicami, stały nadzór nauczyciela po zajęciach oraz zainteresowanie wychowawcy z kim dziecko wraca do domu. 60% ankietowanych rodziców twierdzi iż ich dziecko czuje się bezpiecznie w szkole, a 40 % raczej tak. W przypadku 16,7% ankietowanych ich dziecko było wyśmiewane przez kolegów z klasy lub starszych kolegów, zastraszane i zderzyło się z innym kolegą w przypadku- 3,4 % ankietowanych. Za niebezpieczne miejsca w szkole rodzice, podają: schody, miejsca za szkołą , gdzie jest duża trawa, parkowanie samochodów na boisku szkolnym, boisko i wybieganie dzieci za piłką na ulicę oraz WC. W sytuacjach niebezpiecznych w wypadku 13,3% ankietowani zgłaszali dyrektorowi szkoły lub wychowawcy, 73,4% nie zgłaszało, gdyż nie było takiej sytuacji oraz 13,3% nie zgłaszało , gdyż uważało , że nie jest to problem , ale jeden rodzic rozmawiał o tej sytuacji z dzieckiem w domu . Na negatywne zachowania uczniów szkoła reaguje poprzez organizowanie apeli na temat bezpieczeństwa, lekcji wychowawczych i lekcji na ten temat, pogadanek oraz szybkiej reakcji wychowawcy z rodzicami. Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w 100 %. Dzieje się to poprzez dyżury nauczycieli, pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, apele dyrektora szkoły. Uczniowie w zdecydowanej większości czują się bezpiecznie na terenie szkoły, część ankietowanych wskazuje jednak miejsca niebezpieczne w szkole. Są to: schody, ubikacje, boisko szkolne, teren z tyłu budynku szkoły oraz plac zabaw. Jako zachowania niebezpieczne w szkole uczniowie podają wyśmiewanie, zaznaczając, że ma ono miejsce pomiędzy rówieśnikami. Badani informują, że takie zachowania zgłaszali wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły i sytuacja uległa poprawie. Według uczniów szkoła podejmuje działania eliminujące negatywne zachowania poprzez: apele na temat bezpieczeństwa, akcje dotyczące bezpieczeństwa, lekcje wychowawcze i pogadanki

WNIOSKI Z ANALIZY ANKIET:
- jeszcze bardziej wzmocnić nadzorem nauczycieli, miejsca o ryzyku pojawienia się niebezpiecznych sytuacji, kontuzji na terenie szkoły- to jest boisko szkolne, korytarze w budynkach szkolnych, plac zabaw,
-zwracać szczególną uwagę na kulturalne zachowania, negować wyśmiewanie, ośmieszanie, promować pozytywne zachowania, nagradzać je,
- nagradzać właściwe zachowania wśród uczniów.


Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Wyniki analizy dokumentów nauczycieli.
Po dokonaniu analizy dzienników zajęć dodatkowych można stwierdzić, że
1) zajęcia są prowadzone w rzetelny sposób, systematycznie;
2) frekwencja na nich jest wysoka;
3) stosowane metody oraz formy pracy są urozmaicone, ciekawe. Dzięki nim uczniowie z ochotą na nie przychodzą i aktywnie w nich uczestniczą;
4) tematyka ich jest różnorodna, dostosowana do zainteresowań dzieci, ich możliwości, a także do typu zajęć.

Po przeanalizowaniu ankiet uczniów można stwierdzić, że
1) chętnie biorą oni udział w zajęciach pozalekcyjnych;
2) zajęcia te są dla nich interesujące, spełniają ich oczekiwania;
3) 41% uczniów składa nauczycielom własne propozycje zajęć pozalekcyjnych;
4) wszyscy ankietowani dowiedzieli się o zajęciach dodatkowych we wrześniu;
5) uczniowie z różnych źródeł uzyskali informacje o odbywających się w szkole zajęciach pozalekcyjnych.


Analiza wyników ankiet dla rodziców

Ankietowaniem objęto 26 osób – rodziców uczniów klas I – VI. Kwestionariusz ankiety składał się z trzech pytań. W pierwszym punkcie rodzice mieli podać, do której klasy uczęszcza ich dziecko. W drugim należało określić, kiedy uzyskali od nauczycieli informacje o typie oraz formie zajęć pozalekcyjnych. 100% respondentów stwierdziło, że przekaz ten nastąpił we wrześniu. W ostatnim punkcie ankiety rodzice mieli podać sposób, w jaki dowiedzieli się o zajęciach dodatkowych, które organizuje szkoła. Ankietowani wskazali następujące sposoby:

Wnioski z raportu:
1) w szkole są organizowane zajęcia dodatkowe, które swą ofertą realizują zainteresowania dzieci, odpowiadają ich potrzebom;
2) wszyscy uczniowie oraz ich rodzice dowiedzieli się o nich w miesiącu wrześniu;
3) sposoby przekazu informacji o organizowanych zajęciach pozalekcyjnych były różnorodne. Największa liczba zainteresowanych pozyskała tę wiadomość od nauczycieli prowadzących powyższe zajęcia ( uczniowie); od nauczycieli oraz własnego dziecka ( rodzice);
4) frekwencja na tych zajęciach jest wysoka – waha się na poziomie: 70% - 90%;
5) uczniowie chętnie biorą w nich udział, ponieważ podobają się one im;
6) dzieci mogą składać własne propozycje, dotyczące tematyki oraz sposobów realizacji zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji w/w obszarów zaprezentowane zostały na dwóch spotkaniach plenarnych Rady Pedagogicznej (sprawozdania zespołów ewaluacyjnych), a analiza tych wyników dokonana przez dyrektora Szkoły wykorzystana została do sformułowania szeregu stwierdzeń o charakterze ogólnym.

W toku przeprowadzonych obserwacji wybranych obszarów pracy Szkoły, ankiet, licznych rozmów z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami, po analizie wyników ewaluacji w/w obszarów pracy Szkoły, a także w oparciu o pogłębioną analizę przedstawionych radzie pedagogicznej przez nauczycieli sprawozdań z pracy, a także na podstawie dokonanych w minionym roku przeglądów obiektu stwierdzam, co następuje:
• nauczyciele znają i rozumieją zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora Szkoły, gdyż plan nadzoru na rok szkolny 2015/16 został przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, udostępniony został w Bibliotece Szkolnej oraz upubliczniony na stronie internetowej szkoły,
• zostały jasno ustalone cele, procedury oraz obszary problemowe nadzoru,
• organizacja nadzoru została przedstawiona i omówiona,
• sprawozdanie z nadzoru zostanie udostępnione rodzicom na wrześniowych zebraniach oraz upublicznione,
ponadto:
• aktualizacja Statutu Szkoły (zwłaszcza WZO) dokonywana jest na bieżąco - wewnętrzne uregulowania i procedury zawarte w Statucie odpowiadają przepisom prawa oświatowego i są zgodne z działalnością Szkoły,
• zarówno Statut Szkoły i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania są ogólnodostępne,
• wychowawcy na lekcjach wychowawczych przedstawiają uczniom / omawiają zarówno regulaminy jak i programy bezpośrednio ich dotyczące. Są to m.in. WZO, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki
• wszystkie najważniejsze, regulujące funkcjonowanie Szkoły dokumenty są dostępne dla zainteresowanych w szkole oraz na stronie internetowej szkoły
• nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek Szkoły w środowisku angażując się szeroko w różnoraką działalność Szkoły oraz szeroko rozumianego lokalnego środowiska,
• mieszkańcy dają dowody sympatii wobec Szkoły, a rodzice często, przy różnych okazjach wyrażają wdzięczność, pracownikom Szkoły za pomoc w szeroko rozumianym wychowaniu swoich dzieci.
• ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego nie budzi zastrzeżeń.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nauczyciel - wychowawca wraz z dyrektorem Szkoły podejmują działania prowadzące do wyjaśnienia przyczyn absencji szkolnej danego ucznia, prowadzą rozmowy wyjaśniające z uczniem, rodzicami lub prawnymi jego opiekunami a w sytuacjach tego wymagających podejmują również działania dyscyplinujące.
• w minionym roku nie odnotowano ani jednego przypadku zgłoszenia skargi na szeroko rozumianą pracę Szkoły,
• pomieszczenia szkolne utrzymywane są w należytej czystości. Wyposażenie Szkoły
w media edukacyjne – na bieżąco modernizowane i uzupełniane - umożliwia realizację zadań programowych.
• zostały wykonane następujące prace modernizacyjne:

 remont poszycia części dachu (cel: likwidacja przecieków / infiltracji wody deszczowej do budynku),
 naprawa elementów części gzymsów budynku (cel: poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły oraz cel wizerunkowy)
 gruntowny remont 3 sal lekcyjnych i doprowadzenie instalacji wodnej do w/wym. sal połączony z doposażeniem w niezbędne wyposażenie – nowe tablice do pisania (cel: poprawa komfortu realizacji zajęć dydaktycznych),
 wymalowano kolorowe linie na parkiecie sali gimnastycznej ,
• Szkoła spełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, potwierdzają to kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne,
• społeczność szkolna – uczniowie dbają o ład, czystość i estetykę pomieszczeń – prowadzone są systematycznie kontrole stanu czystości sal lekcyjnych,
• dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uwzględnia realizację podstawowych praw ucznia,
• obiekty szkolne, ich wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp.
• Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas zajęć organizowanych przez Szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli, opieka nad uczniami podczas przerw prowadzona jest systematycznie. Uczniowie zapoznani są z zasadami bhp obowiązującymi w Szkole. Zasady te często są przypominane, procedury ogólnodostępne i aktualizowane, wszystkie przepisy w zakresie bhp są przestrzegane,
• szkolny plan nauczania odpowiada założeniom ramowego planu nauczania,
• Szkoła posiada zestaw programów nauczania opracowany dla oddziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego w sposób określony w przepisach. Cele nauczania i wymagania edukacyjne są jasne i zrozumiałe dla uczniów, przedstawione uczniom. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, co przedstawiają zapisy w dziennikach lekcyjnych,
• nauczyciele przygotowują się do zajęć edukacyjnych w sposób właściwy, lekcje prowadzone są w taki sposób, aby zainteresować uczniów danym tematem oraz aktywizować uczniów słabych. Prowadzący lekcje nauczyciele stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania, tak, aby każdy uczeń mógł opanować przewidziane w programie treści nauczania,
• Szkoła stwarza uczniom możliwość prezentacji własnych poglądów i współdziałania w zespole,
• uczniowie znają i przestrzegają zasad tolerancji oraz poszanowania godności osobistej każdego członka szkolnej społeczności,
• nauczyciele poszczególnych przedmiotów diagnozują indywidualne potrzeby oraz osiągnięcia uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do uzdolnień uczniów, respektują postanowienia oraz dostosowują się do wskazówek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
• Szkolne zasady oceniania są aktualizowane, zgodne są z prawem oświatowym, wspierają umiejętność uczenia się, nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, promowania, klasyfikowania i egzaminowania,
• w Szkole powołane zostały zespoły nauczycieli do realizacji wybranych zadań dydaktyczno - wychowawczych, których zadaniem była ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów funkcjonowania Szkoły,
• Szkoła gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów, najlepsi uczniowie w różnych dziedzinach są nagradzani,
• Szkoła w miarę możliwości gromadzi informacje o losach swoich absolwentów,
• przeprowadzane są diagnozy przedmiotowe (na początku roku szkolnego) mające na celu ustalenie poziomu opanowania wiedzy przez uczniów, wyniki są podstawą opracowywania przez nauczycieli działań wyrównawczych i indywidualizujących pracą
z poszczególnymi uczniami,
• wyniki nauczania (zarówno oceny jak i miejsca w konkursach) uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia zbieżne są z uzyskiwanymi przez nich wynikami sprawdzianu zewnętrznego, zadowala fakt angażowania się uczniów – ich chęć brania udziału w konkursach,
• analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty dokonywana jest na spotkaniach RP, szczegółowa analiza ilościowo – jakościowa prowadzona jest przez nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, a wyniki tych analiz wykorzystywane są przez poszczególnych nauczycieli Szkoły do modyfikacji stosowanych w dydaktyce własnych - indywidualnych metod nauczania i pracy z uczniami,
• uczniowie, mobilizowani są przez nauczycieli do aktywnego udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach: przedmiotowych, sportowych oraz artystycznych - odnoszą sukcesy, należy jednak bardziej mobilizować uczniów do udziału w konkursach zwłaszcza przedmiotowych,
• Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• w Szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. Uczniowie mają prawo do własnego zdania i obrony swoich praw zgodnie z obowiązującym Programem Wychowawczym oraz Statutem. Wszystkie działania w Szkole są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, uczniowie ci objęci są dodatkowymi zajęciami z przedmiotów, w których wykazują uzdolnienia (w tym także sport i przedmioty artystyczne),
• organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• plan lekcji umożliwia wszystkim uczniom udział w zajęciach lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w taki sposób, aby uczniowie zainteresowani daną dziedziną mogli w tych zajęciach uczestniczyć,
• program wychowawczy szkoły realizowany jest we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii. Na konferencji sierpniowej RP został zatwierdzony Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki na dany rok szkolny. Program został opracowany po zasięgnięciu opinii rodziców, nauczycieli i uczniów. Rodzice choć w ograniczonym zakresie to jednak współpracują ze Szkołą we wdrażaniu tego programu. Działanie wychowawcze Szkoły są w tym zakresie jednolite i spójne. Rozpoznawane są problemy wychowawcze uczniów. Uwzględniane są ich potrzeby w tym zakresie w planie wychowawczym na dany rok szkolny. Działania wychowawcze są planowane przez Szkołę,
• nauczyciele są otwarci na siebie i uczniów, traktują ich z życzliwością i okazują zainteresowanie ich problemami oraz udzielają im wsparcia w różnych sytuacjach,
• w Szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd uczniowski wybierany jest w demokratycznych wyborach. Wybór uczniów jest ostateczny i przez wszystkich szanowany. Samorząd Uczniowski działa w imieniu uczniów. Ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje pomysły, a także uwagi. Propozycje Samorządu są akceptowane po spełnieniu niezbędnych i jasno określonych warunków. Stosunki pomiędzy Samorządem i dyrektorem są bardzo dobre,
• prawa i obowiązki uczniów są przestrzegane w sposób zadawalający, potwierdza to brak zgłaszanych do dyrektora Szkoły skarg, uczniowie są zapoznawani z prawami i obowiązkami - Statut Szkoły w zakresie stosowania wobec uczniów nagród i kar musi być rygorystycznie stosowany,
• wychowawcy we współpracy z dyr.szk. analizują na bieżąco trudności wychowawcze, w każdym przypadku, po konsultacji z rodzicami, stosowane są odpowiednie środki zaradcze w zależności od problemu i możliwości wychowawczych rodziny, wychowawcy rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie opieki i przekazują informację dyr.szk.. Dyrektor współpracują z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc społeczną, takimi jak: PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej,
• promowany jest zdrowy tryb życia, na lekcjach i innych formach edukacyjnych przedstawiane są skutki uzależnień. Uczniowie wiedzą, co jest dobre dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a co nie,
• uczniowie maję zapewnioną właściwą opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
• uczniowie znają obowiązujące w Szkole normy i zasady, starają się je przestrzegać, a odchylenia od przyjętych norm zdarzają się wyjątkowo sporadycznie,
• rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej i nauczycieli. Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli zasadniczo są zgodne z potrzebami Szkoły, nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia, zarówno w konferencjach, kursach
• nauczyciele chętnie uczestniczą w pozaszkolnych formach doskonalenia (kursy, konferencje metodyczne i szkoleniowe).
• w minionym roku szkolnym żaden z nauczycieli nie zakończył stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Dokonano oceny 2 nauczycieli .
Monitoring dyrektora wybranych obszarów pracy Szkoły:
Lp. Zakres monitoringu Termin Wnioski z przeprowadzonego monitoringu
1. • przygotowanie sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wrzesień • sale lekcyjne przygotowane zostały do zajęć właściwie
z zachowaniem zasad bhp
• w salach lekcyjnych są dostępne niezbędne pomoce oraz gazetki podkreślające charakter klasy
2. • przygotowanie planów pracy wychowawczej i profilaktycznej
• zgodność przedmiotowych zasad oceniania z WZO i z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem „w sprawie oceniania i klasyfikowania…”
wrzesień


sierpień / wrzesień • opracowany plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów oraz innych badań zaktualizowany został zgodnie z procedurami,
• nauczyciele przedstawili uczniom i rodzicom założenia WZO / PZO,
• WZO uwzględniają wymagania na poszczególne oceny, oraz wymaganą ilość prac pisemnych oraz tryb i sposób poprawiania ocen,
3. • sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania grudzień /styczeń
kwiecień
czerwiec • przeprowadzona została (kilkukrotnie) kontrola zapisów w dziennikach lekcyjnych oraz dziennikach zajęć dodatkowych, zapisy w dziennikach prowadzone są zasadniczo prawidłowo i systematycznie,
4. • wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych na lekcjach oraz poza nimi
grudzień,
kwiecień • pracownie wykorzystane były zgodnie z ich przeznaczeniem
• plan zajęć lekcyjnych ułożony jest tak, by umożliwić zainteresowanym nauczycielom korzystanie z szkolnych pracowni komputerowych
5. • przygotowanie uczniów klas szóstych do sprawdzianu zewnętrznego styczeń
kwiecień • przeprowadzono próbny sprawdzian,
• wyniki przedstawione zostały w oddzielnym raporcie,
6. • sposób przygotowania uczniów do zawodów, konkursów oraz uzyskiwane w ich trakcie efekty czerwiec
• uczniowie chętnie uczestniczą w różnych konkursach - wyniki opisane w raporcie dyrektora oraz szczegółowo
w sprawozdaniach nauczycieli
7. • systematyczność oceniania uczniów przez nauczycieli.
minimum raz
w miesiącu • uczniowie oceniani są systematycznie zgodnie z WZO,
• o ocenach i uzasadnieniu do nich uczniowie są informowani zgodnie z PZO,
9. • realizacja planu pracy Szkoły, minimum raz
w miesiącu • działania dyrektora oraz kadry pedagogicznej zwłaszcza o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowane są systematycznie,
• na koniec roku przedstawione zostały sprawozdania z realizacji planów pracy poszczególnych nauczycieli
10. • realizacja zajęć wynikających z art. 42 KN 2 razy w roku • zajęcia realizowane są zgodnie z planem,
• nauczyciele w miarę możliwości dostosowują tematykę zajęć do potrzeb szkoły i uczniów,
11. • monitoring realizacji podstawy programowej 2 razy w roku
• analiza realizacji podstawy programowej na bazie godzin zrealizowanych przez nauczyciela danej edukacji i danego przedmiotu pozwala na właściwszą organizację zastępstw doraźnych.


Obserwacja zajęć edukacyjnych, imprez szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych:

W roku szkolnym 2015/2016 dyrektor Szkoły przeprowadził w klasach, u wszystkich nauczycieli obserwację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Obserwowane zajęcia były prowadzone w sposób nie budzący zastrzeżeń, nauczyciele zapewniali prawidłową organizację zajęć, właściwe przygotowanie merytoryczne oraz dyscyplinę pracy. Uczniowie poddani byli opiece, a w trakcie prowadzenia zajęć warunki bhp nie budziły zastrzeżeń, zajęcia były ciekawe, a uczniowie zachęcani do aktywnego udziału w zajęciach.

• Razem obserwacji: 10
• Liczba dokonanych ocen pracy nauczyciela: 2
• Obserwacje uroczystości szkolnych: wszystkie
• Obserwacje wycieczek: 2
• Obserwacja zajęć pozalekcyjnych: 3
• Kontrola dokumentacji szkolnej:
 dziennik lekcyjny 2 razy w miesiącu - kontrola wpisów
 dokumentacja realizacji obowiązku szkolnego: na bieżąco
 dzienniki zajęć pozalekcyjnych: wszystkie
• Awans zawodowy nauczycieli: 1 nauczyciel kontynuuje awans na nauczyciela mianowanego Marzena Jabrocka (rozpoczęcie 2015/2016)
Od września 2016 r.- awans rozpocznie kolejny nauczyciel : Katarzyna Sikorska

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora:
1. Wzmóc działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.
2. Zachęcać uczniów do pracy nad sobą, upowszechniać ich osiągnięcia oraz wyniki.
3. Poprawić zasady oceniania z zachowania i wspólnie z rodzicami uzgodnić zasady oraz działania poprawiające frekwencję uczniów na wszystkich zajęciach edukacyjnych
4. Konsekwentnie realizować działalność promocyjną Szkoły. Dbać wspólnie o kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku. W większym stopniu upowszechniać osiągnięcia uczniów. Utrzymywać bardzo dobra współpracę z przedstawicielami lokalnego środowiska – samorządem i radnymi.
5. Systematycznie modernizować bazę techniczno-dydaktyczną Szkoły, uzupełniać pomoce dydaktyczne,
6. Systematycznie rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać uczniom oraz rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz