2021-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown     zobacz
Strona główna -> Program Wychowwczy

 Program wychowawczy szkoły podstawowej

 
Program wychowawczy szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 
 
 
Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące dokumenty:
1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., 
2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
3.Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. ̶ art. 3, 19, 28, 33, 
4.Ustawa o systemie oświaty,
5.Karta Nauczyciela,
6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół,
7.Statut szkoły.
 
Misja Szkoły
Kształcimy uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Szkoła jest placówką działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążą do pełnego rozwoju osobowości.
 
 
 
Wizja Szkoły
Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.
To szkoła, której nadrzędnym celem jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.        
Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole są zgodne 
z podstawą programową.
 
 
Cele ogólne
1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
3.Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
•czytanie, 
•myślenie matematyczne, 
•myślenie naukowe, 
•umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno 
w mowie, jak i w piśmie, 
•umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, 
•umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, 
•umiejętność pracy zespołowej. 
W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 
•uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
•poczucie własnej wartości, 
•szacunek dla innych ludzi, 
•ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
•kultura osobista, 
•gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
 
Cele pracy wychowawczej
1.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 
2.Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej 
i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie 
i świecie.
3.Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie 
w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je 
i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania. 
 
Cele szczegółowe
•Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności,
•kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,
•kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,
•budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,
•gotowości do niesienia pomocy innym,
•nauczanie zasad kultury,
•dbałości o kulturę języka,
•pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,
•wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,
•kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,
•nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu,
•kształtowanie postawy patriotycznej.
 
 
 
 
 
Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego
1.Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 
2.Czuwanie nad biologicznym, psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków.
3.Wychowywanie, dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane do życia 
w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.
4.Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej 
(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania 
o przyrodę.
5.Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.
6.Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.
7.Wykorzystywanie monitoringu w szkole:
1)zapoznanie uczniów z zasadami i miejscem działania monitoringu 
w szkole,
2)wykorzystanie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły, do rozwiązywania spraw o charakterze wychowawczym. 
Zadania wychowawcy
1.Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.
2.Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego.
3.Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego.
4.Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
5.Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie.
6.Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie 
i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec uczniów
7.Pełnienie roli mediatora w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.
8.Współdziałanie z rodzicami w stwarzaniu właściwego klimatu dla rozwoju dziecka.
9.Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi 
w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.
10.Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób.
11.Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.
12.Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 
 
 
Zadania nauczyciela
1.Stwarzanie sytuacji dla wszechstronnego rozwoju ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2.Stwarzanie sytuacji do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
3.Stwarzanie sytuacji dydaktycznych umożliwiających rozwiązywanie problemów 
w sposób twórczy.
4.Rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania równego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych.   
5.Motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą.
6.Umożliwienie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 
i komunikacyjnymi.
7.Wykazanie, że „umiejętność uczenia się” jest sposobem zaspokajania naturalnej ciekawości świata.
8.Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.
9.Kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
1.Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
2.Pomoc rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.
3.Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu klasy.
4.Stworzenie warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli 
z rodzicami.
5.Uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach indywidualnych.
6.Zapoznanie rodziców z programami, regulaminami.
7.Kontakty rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
8.Zaangażowanie szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.
9.Podejmowanie przez Radę Rodziców działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.
10.Organizowanie działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej 
w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
 
 
 
Wizerunek absolwenta
Nasz absolwent
W sferze nauki:
•sprawnie posługuje się językiem polskim, 
•umie korzystać z różnych źródeł informacji,
•umie zdobywać, przetwarzać wiedzę,
•umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
•jest przygotowany do nauki na dalszych etapach edukacyjnych,
•rozwija swoje talenty,
•ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia.
W sferze społecznej:
•dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
•zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły, narodu,
•jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy,
•umie pracować w zespole,
•jest asertywny, tolerancyjny, kulturalny, przyjazny,
•dba o zdrowie własne i innych,
•dba o środowisko przyrodnicze,
•ma poczucie własnej godności i wartości.
W sferze kulturowej:
•uczestniczy w różnych formach kultury,
•umie analizować różne docierające informacje,
•jest aktywny fizycznie i artystycznie.
 
 
Ceremoniał i tradycje szkoły
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2.Zakończenie roku szkolnego
3.Dzień Edukacji Narodowej
4.Ślubowanie klas pierwszych
5.Sprzątanie Świata 
6.Jasełka
7.Wigilie klasowe
8.zabawy noworoczne
9.Dzień Babci i Dziadka
10.Święto Wiosny
11.Dzień Ziemi.
12.Dzień Matki
13.Dzień Otwarty Szkoły
14.Święto Książki.
15.Wycieczki klasowe
16.Dzień Dziecka
17.Uroczyste pożegnanie absolwentów
18.Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb
19.Organizowanie konkursów
 
Formy pracy: 
•praca indywidualna
•praca w grupach
•praca w zespołach zadaniowych
•koła zainteresowań
•projekty edukacyjne
•grupy zadaniowe
•warsztaty integrujące
•wyjazdy integracyjne – wycieczki edukacyjne, tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, Zielone Szkoły
•lekcje w terenie
•projektowanie
 
•praca indywidualna
 
 
Metody pracy z uczniem:
•dyskusja
•działanie praktyczne
•gry dramowe /przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe/
•gry i zabawy integracyjne
•pantomima
 
 
Działania pedagoga
1.Działania wychowawcze:
1)dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
2)dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
3)udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,
4)przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców,
5)rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności 
w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
6)opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
7)udzielanie wsparcia uczniom zagrożonym uzależnieniom,
8)udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami  sprawiającymi trudności wychowawcze.
2.Działania korekcyjno-wyrównawcze:
1)organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami    niedostosowania społecznego,
2)organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych, uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
3.Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:
1)udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
2)pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
3)udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
4)przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
5)wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 
Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego 
 
1.W procesie ewaluacji szkolnego programu wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
2.Monitoring i ewaluację szkolnego programu wychowawczego przeprowadza dyrektor  szkoły podstawowej wraz z nauczycielami .
3.Po każdym zakończeniu roku szkolnego program wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.
 
Sposoby ewaluacji
1.Obserwacje i oceny zachowania
2.Metody projekcyjne np. zdjęcia
3.Obserwacja dokonań ucznia
4.Ankiety
5.Analiza wpisów do dziennika, dokumentów
6.Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi
7.Porównywanie
8.Ocena wyników konkursów
 
Plan działań wychowawczych:
 
Cele
Zadania
Formy realizacji
 
Kształtowanie właściwego stosunku  do  dziadków, rodziców, rodzeństwa i innych  członków  rodzinyDostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości   rodzinnych w powiązaniu z kulturą wspólnoty  lokalnejMiejsce ucznia w rodzinie, prawa i obowiązki
 
Podtrzymywanie tradycji rodzinnych
Kształtowanie umiejętności pielęgnowania  
i kultywowania tradycji rodzinnychImprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów
Umacnianie naturalnych więzi  uczuciowych w rodzinieUświadomienie znaczenia pozytywnych więzi 
i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym
 
Organizacja imprez i uroczystości
 
Pogadanki, akcje charytatywne, zajęcia warsztatowe
Dostrzeganie piękna tradycji  świątecznych
Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
Wykonanie kartek świątecznych, stroików i szopek  Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych
Organizacja zespołu klasowego
Integracja zespołu klasowego
Gry i zabawy integracyjne
 
Wycieczki integracyjne
 
Troska o estetykę klasy i szkoły
 
Klasa i szkoła jako miejsca nauki
Urządzenie sali lekcyjnej
 
Pogadanka na temat przeznaczenia i bezpiecznego  użytkowania urządzeń znajdujących się w sali lekcyjnej oraz na terenie szkoły
Poznawanie i kontynuowanie  tradycji szkoły
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje
 
Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej
 
 
 
 
Angażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych
Imprezy oraz uroczystości szkolne i klasowe.
Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb,
Zakończenie roku szkolnego
Budowanie atmosfery współpracy 
i koleżeństwa
 
Umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów 
z rówieśnikami i dorosłymiRozmowy nauczyciela z uczniem, praca typu organizacyjnego, zajęcia kulturalne i rozrywkowe
Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczejOrganizacja wycieczek, gry i zabawy integracyjne, uroczystości klasowe i szkolne
 
Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania
Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów zachowań i wpływ ich na stosunki międzyludzkiePrace grupowe, dyskusje, burza mózgów, prace plastyczne, zajęcia warsztatowe, drama
Doskonalenie umiejętności współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.
Integracja zespołu klasowegoZajęcia na temat praw i obowiązków ucznia, organizacja dyżurów klasowych, wybory do samorządu klasowego
Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia
Tworzenie zasad i reguł życia klasowego 
i szkolnegoOpracowanie regulaminu klasowego
 
Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie
 
Tworzenie  systemu  oceniania  zachowania – ustalenie  kontraktu  dotyczącego  zachowania.
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
Rozwijanie samorządności uczniów
Udział uczniów w życiu społeczności szkolnej
 
Spotkania społeczności klasowej i szkolnej – wybór samorządu klasowego i szkolnego
Wykonywanie gazetek klasowych i szkolnych
Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadaniaWybory do samorządu szkolnego, samorząd klasowy
Budzenie tożsamości z  miejscem  zamieszkania
 
Moje miasto, moja dzielnica dawniej i dziś. Najstarsze ślady historii
 
Udział uczniów w wycieczkach, uroczystościach środowiskowych
Poznanie historii miasta, tradycji
Postrzeganie siebie 
i porozumiewanie się 
z rówieśnikamiKształtowanie umiejętności samooceny. Określanie mocnych i słabych stron charakteruAutoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć
 
Kształtowanie poszanowania zdania innych
Przekazanie zasad savoir vivreZajęcia omawiające zasady savoir vivre
Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka
Stosowanie zwrotów grzecznościowych, praca 
w grupach, wspólne rozwiązywanie konfliktów, pogadanki
Nauka odpowiedniego zachowania w środkach komunikacji publicznej i instytucjach użyteczności publicznejWycieczki tematyczne do miejsc użyteczności publicznej, instytucji kulturalnych itp..
 
Kształtowanie postawy tolerancji  
i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog 
i współdziałanieWpajanie zasad komunikacji
 
Praca grupowa, udział w przedstawieniach
 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy
Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupieWarsztaty, filmy edukacyjne, gry i zabawy psychologiczne, pogadanki, dyskusje
 
Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i respektowania potrzeb innych ludzi
Kształtowanie poczucia tolerancji dla osób o innych poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innej rasyPraca grupowa, udział w przedstawieniach 
 i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy
Uświadomienia miejsca w życiu: miłości, przyjaźni, szacunku, tolerancji
Gazetki tematyczne, pogadanki, drama, literatura filmy edukacyjne, zajęcia na temat praw dziecka, ucznia
Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, uczniaPogadanki, zajęcia warsztatowe
Zapoznanie z pojęciami: tolerancja, prawo, obowiązek, norma, godność, nietykalność
Wyrabianie właściwego stosunku  do osób  niepełnosprawnychRóżni ludzie w  moim otoczeniu
Udział  uczniów  w  konkursach plastycznych, pogadanki
Gotowość do niesienia pomocy innymUwrażliwienie na potrzeby innychWyznaczanie liderów pomagających uczniom słabszym, pogadanki, zajęcia kształtujące empatię
Zachęcanie do niesienia pomocy innym
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, domów pomocy społecznej
Rozwijanie samodzielności 
w zdobywaniu wiedzy, informacji 
i umiejętności.
 
 
 
 
 
 
Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości
 
Uczestnictwo w konkursach, nagradzanie uczniów wykazujących się obowiązkowością i systematyczną pracą
Nauczenie samodzielnego korzystania z bibliotekiZajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej 
Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii
 i pomocy szkolnychZajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
 
Pogłębianie umiejętności samodzielnego korzystania 
z biblioteki, pomocy dydaktycznych, Internetu (jako źródła wiedzy)Prace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia, projekty
Nauka bezpiecznego korzystania z InternetuZajęcia w pracowni komputerowej 
Utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu multimedialnegoPrace grupowe, prezentacje, referaty, streszczenia
Uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi
Samokształcenie i docieranie do informacji.
Kształtowanie doskonalenia technik uczenia się 
i przyswajania wiedzy. Trening umiejętności codziennychScenki symulujące codzienne sytuacje domowe
 
 
Wspieranie uczniów zdolnych       w rozwijaniu ich umiejętności
Praca z uczniem uzdolnionym poprzez dobór  odpowiednich metod i form rozwijających zainteresowania uczniówIndywidualne konsultacje z nauczycielami
 
 
Rozwijanie umiejętności i zainteresowańUdział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Motywowanie do naukiNagrody książkowe, wyróżnienia, pochwała wychowawcy, pochwała Dyrektora
Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauceWyrównywanie deficytów w nauce
Kierowanie na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej 
Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej w nauceTerapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia wyrównawcze, rewalidacja indywidualne, udział wolontariuszy w odrabianiu lekcji
 
Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problemami w nauce
Niwelowanie wad postawy  poprzez włączenie do zespołów  korekcyjnychWłączania dzieci z wadami postawy do zespołów korekcyjnych
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej  
Uwrażliwienie dzieci na  bezpieczeństwo podczas zabawBezpieczeństwo podczas zabaw letnich 
 i zimowychRozmowa z dziećmi na temat bezpiecznych  zabaw na terenie szkoły i poza nią  
 
Życie w najbliższym środowisku
Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionuWycieczki, gazetki tematyczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi
Wyrabianie u uczniów  wrażliwości na piękno naszej  ojczyzny
 
 
 
Wdrażanie do dbałości o estetykę i czystość otoczenia
Wspieranie akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dnia Ziemi”
Konkursy o tematyce ekologicznej, inscenizacje, pogadanki
Krajobraz i przyroda naszego regionu
 
Wycieczki autokarowe, „Zielone Szkoły” – prezentacja najciekawszych zakątków naszego regionu
Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia
Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiskaPogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce ekologicznej
Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska 
i los istot żywychUdział w akcjach społecznych na rzecz środowiska, zwierząt
 
 
 
Rozwijanie zainteresowań  filmem, sztuką teatralną, operą
Udział  uczniów w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz szkolnych przedstawieniach  teatralnych i koncertachUczestniczenie w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz szkolnych przedstawieniach  teatralnych
Wyrabianie nawyku  uczestniczenia w konkursach  artystycznych i innych organizowanych w  szkole i poza  nią
 
Uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez kontakt  ze sztuką i filmem
 
 
 
Aktywizacja uczniów przez  prezentację  osiągnięć:
Galeria prac
Udział uczniów w koncertach muzycznych
Organizowanie wyjazdów do kina  i teatru
Wspólne przygotowanie dekoracji i scenografii na  różnego rodzaju imprezy szkolne
Rozwijanie zainteresowań  czytelniczychNajlepiej czytająca klasaLekcje biblioteczne 
Konkursy pięknego czytania 
Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
Święto Książki
Zorganizowanie Święta Książki – realizacja programu w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
Wystawa ilustracji wykonanych przez uczniów do ulubionych książek, baśni, bajek i legend
Zorganizowanie wystawy prac plastycznych do ulubionych książek, bajek, baśni i legend
Z komputerem za pan brat. Wyrabianie nawyku korzystania  z różnych źródeł  informacjiNauka bezpiecznego korzystania z komputera, programów multimedialnych i Internetu
Zajęcia w pracowni komputerowej
Korzystanie z encyklopedii i programów  multimedialnych, wykorzystanie ich na zajęciach
Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myśleniaPoznanie zasad funkcjonowania mediów 
i rozróżniania fikcji i rzeczywistości w informacjach przekazywanych przez media
Dyskusje, burze mózgów, wystąpienia na forum klasy, autoprezentacja
 
Kształtowanie umiejętności formułowania 
i wypowiadania niezależnych opinii
Zajęcia na temat wpływu mediów na życie człowieka, wypowiedzi na forum klasy, dyskusje recenzje
Kształtowanie  właściwych  nawyków zdrowotnych
 
Zapewnienie opieki służb medycznych nad  rozwojem fizycznym dzieckaOkresowe badania uczniów i kierowanie na  zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych 
 i higienicznychWłaściwe szczotkowanie.
Gazetki tematyczne, pogadanki, filmy edukacyjne
Dostosowanie ławek i krzeseł do potrzeb uczniówDiagnoza wychowawcy (pomiar uczniów)
Promocja zdrowego stylu życia
 
 
Akcja „mleko w szkole”
Sporządzanie sałatek, surówek i ich konsumpcja
Udział w zawodach sportowych
Dzień Zdrowego Odżywiania
Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami 
i uzależnieniamiPogadanki, filmy edukacyjne, współpraca z ośrodkami specjalistycznymi
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzjeBudowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Kształtowanie zdrowotnego i bezpiecznego stylu życiaPrzygotowanie gazetek tematycznych w klasach, pogadanki, filmy edukacyjne, wycieczki szkolne, zajęcia sportowe i koła zainteresowań
Zapoznanie z tematyką problemów okresu dorastania i odpowiedzialności za własne decyzjeFilmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe
Wyrabianie poczucia  odpowiedzialności za  bezpieczeństwo własne i innych
Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
Monitoring w szkole.Cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu na  drogach, terenie obiektu szkolnego
Kształtowanie umiejętności i nawyku rozpoznawania  znaków drogowych na drogach publicznych
Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
Wycieczki, akcja: „Bezpieczna droga do szkoły”
Realizacja zagadnień Projektu Wychowania  Komunikacyjnego w celu przygotowanie uczniów do Międzyszkolnego Miniturnieju Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoMiniturniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 
 
 
Dostarczenie informacji na temat form pomocy 
i instytucji jej udzielających w sytuacjach kryzysowychGazetki, ogłoszenia foldery
 
 
Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego
Pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne
Kształtowanie postawy patriotycznejZapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie wartości z nimi związanychWycieczki tematyczne, pogadanki, prace grupowe, referaty
Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej kulturyUroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt państwowych, zapoznanie z symbolami narodowymi, legendami, historią kraju
Współpraca z rodzicami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
Imprezy okolicznościowe w klasie i szkole
Sponsorowanie różnych materiałów przez rodziców  na rzecz klasy
Udział członków rodziny w uroczystościach  szkolnych i klasowych oraz wycieczkachWspółudział rodziców w organizacji klasowych  imprez
Pomoc w organizacji wycieczek klasowych
Współpraca rodziców ze szkołą w celu  zaangażowania ich w proces dydaktyczno- wychowawczy
 
 
 
 
 
Udział w zajęciach otwartych
Włączanie się rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom
Konsultacje z  nauczycielami
Wykorzystanie poczty elektronicznej
Systematyczna kontrola zeszytu kontaktowego
Wpływ na pedagogizację – sugerowanie tematyki omawianych zagadnień
Zapoznanie z dokumentami szkoły
Współudział szkoły i rodziców w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych
 
 
 
 
 
Udzielanie informacji o dziecku w ramach  wywiadu środowiskowego, w celu opracowania  programu naprawczego
Informowanie rodziców o możliwości korzystania 
z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej  bez pośrednictwa szkoły
Kierowanie przez szkołę uczniów do poradni
Informowanie organów prawnych (policja, sąd  rodzinny) o sytuacji dziecka
Zapewnienie pomocy rodzicom w zakresie opieki  nad dzieckiem
 
Zwolnienie z opłat ubezpieczeniowej
Wyprawka dla ucznia
Dofinansowanie żywienia
Współpraca z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej
 
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz