2019-10-19     Michaliny, Michała, Piotra     "Bogactwo w radości nie zależy od sakiewki, lecz od serca" - Jeremias Gotthelf     zobacz
Strona główna -> Szkolny program profilaktyki

Program profilaktyki
Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Piwnicznej Zdroju

 


Założenia szkolnego programu profilaktyki

1. Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
2. Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu
i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
3. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
4. Uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
5. Włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych.
6. Udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
7. Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
8. Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń.
9. Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.
10. Monitorowanie pracy zespołów profilaktycznych uczniów z oddziału szkolnego.

Cele programu profilaktyki

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
2. Wspieranie dziecka młodszego na I – II etapie edukacji w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
3. Wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka.

Cele szczegółowe programu

1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią:
1) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole,
2) zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania,
3) Dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych,
4) uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły,
5) systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie,
6) uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia (np. powódź, pożar), zachowania na szkolnym korytarzu, w szatni, w klasie szkolnej, na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym,
7) uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów, picia alkoholu, zachowań agresywnych.
2. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole:
1) uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić,
2) wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych,
3) kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji,
4) kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych.

3. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego:
1) przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole,
2) zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka w Polsce i na świecie,
3) zwiększenie świadomości posiadanych praw, określenie pozycji dziecka
w świetle prawa,
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,
5) integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

4. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia:
1) pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego trybu życia,
2) kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu,
3) uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy,
4) kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą,
5) poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia.

5. Profilaktyka uzależnień:
1) rozwijanie postaw asertywnego zachowania,
2) uświadomienie szkodliwości palenia papierosów,
3) pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, picia alkoholu
i przyjmowania innych używek,
4) pokazanie zagrożeń i konsekwencji nadmiernego korzystania z Internetu, uzależnienia od komputera oraz oglądania programów telewizyjnych nieodpowiednich dla danego wieku dziecka,
5) rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków,
6) wdrażanie wybranych programów profilaktycznych.

6. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju:
1) uświadomienie uczniom ich mocnych stron i możliwości,
2) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
3) wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,
4) zapobieganie nadmiernej absencji uczniów,
5) pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń,
6) rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.


7. Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
1) poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych,
2) wdrażanie metod asertywnych,
3) umiejętne szukanie pomocy.

Zadania poszczególnych podmiotów w realizacji Programu profilaktyki

Zadania nauczycieli.

1. Podejmowanie tematyki dotyczącej realizacji celów Programu Profilaktyki na zajęciach edukacyjnych.
2. Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.
3. Podczas sprawowania dyżurów zwracanie szczególnej uwagi na miejsca podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnia itp.
4. Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących, jak i pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
5. Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
6. Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zadania wychowawców klas.

1. Prowadzenie diagnozy swoich wychowanków.
2. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych.
3. Przekazywanie uczniom informacji mających na celu uświadomienie im możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, dyrektora szkoły.
4. Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów przez realizację zagadnień na spotkaniach z wychowawcą.
5. Właściwa współpraca z rodzicami uczniów.
6. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych.
7. Prowadzenie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych.
8. Organizacja pomocy koleżeńskiej w klasie.

Zadania zespołu do spraw profilaktyki i wychowania.

1. Koordynacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
3. Koordynowanie działań profilaktycznych.
4. Pedagogizacja rodziców.

Zadania rodziców

1. Kształcenie nawyków kultury osobistej oraz sumiennego realizowania obowiązku szkolnego.
2. Utrzymywanie regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
4. Współpraca ze szkołą w eliminowaniu niepożądanych zachowań swoich dzieci i skutecznego rozwiązywania problemów.

Formy realizacji programu profilaktycznego:

1) zajęcia edukacyjne,
2) godziny z wychowawcą,
3) zajęcia sportowe,
4) zajęcia pozalekcyjne,
5) uroczystości klasowe i szkolne,
6) konkursy, wycieczki, biwaki,
7) zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem.

Metody realizacji programu profilaktycznego:

1) ankiety,
2) rozmowy,
3) dyskusje,
4) obserwacje,
5) działania praktyczne.

 

 

 

 


Harmonogram działań profilaktycznych:

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Ewaluacja
1. Pobudzenie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia • zajęcia rekreacyjne, turystyczne i sportowe
• szkolne zawody sportowe
• organizacja wycieczek cały rok wychowawcy klas
nauczyciele w-f zapisy w dokumentacji zajęć
2. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu

Stworzenie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań i uzdolnień

Motywowanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkowe • organizacja uroczystości i imprez klasowych
• organizacja uroczystości i imprez szkolnych
• uroczystości środowiskowe
• konkursy, prezentacje prac i wytworów uczniów
• udział w zajęciach kół przedmiotowych
i zainteresowań
• wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na wystawy
• monitoring frekwencji na zajęciach cały rok wychowawcy,
Dyrektor,
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem
opiekunowie kół przedmiotowych
i kół zainteresowań
dokumentacja, obserwacja
3. Pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów, nadużywania komputera i telewizji • pogadanki, prezentacje multimedialne
• zapraszanie na spotkania specjalistów, trenerów, wolontariuszy, w celu uświadomienia zagrożeń i ich konsekwencji
• projekcja filmów profilaktycznych
• udział w warsztatach profilaktycznych
• realizacja programów profilaktycznych według potrzeb pedagog,
psycholog,
Zespół ds. profilaktyki,
wychowawcy dokumentacja
4. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym


Udzielanie pierwszej pomocy • spotkania z wychowawcą
• zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w każdej klasie
• spotkania z przedstawicielami policji
• monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy
• spotkania z ratownikami medycznymi na bieżąco
po ustaleniu
cały rok
wychowawcy, pedagog, nauczyciele,
rodzice,
zaproszeni goście
(policjant, strażak),
kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy dokumentacja, obserwacja
5. Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar • stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego systemu nagród i kar oraz klasowych reguł
i ustaleń cały rok dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele, rodzice obserwacja, dokumentacja
6. Przeciwdziałanie agresji, przemocy psychicznej, wymuszeniom i kradzieżom
• zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie,
• spotkania uczniów z policją nt. „Przestępczość nieletnich i jej prawne konsekwencje”
• spotkania Zespołu Wychowawczego z uczniem
i rodzicem
• wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych poprzez porady indywidualne, opiekę psychopedagogiczną, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i/lub zespołem ds. profilaktyki i wychowania
• podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej
w zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, czytanie literatury specjalistycznej na bieżąco, według potrzeb wychowawcy, pedagog, nauczyciele,
rodzice,
Zespół Wychowawczy,
zaproszeni goście − policja dokumentacja
7. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi • zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
w Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera:
• klasy 0–3 „Sieciaki”
• klasy 4–6 „Cyberprzemoc” cały rok


cały rok rodzice ,
wychowawcy,
nauczyciel informatyki
dokumentacja
obserwacja
8. Pedagogizacja rodziców − zagadnienia dot. uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny • tablice informacyjne dla rodziców
• pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania z gośćmi na bieżąco, w zależności od potrzeb wychowawcy, pedagog,
pielęgniarka, zaproszeni goście (policjant, psycholog, terapeuci) dokumentacja
9. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo • rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami – bezpłatne obiady, paczki okolicznościowe, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki, wolontariat. Współpraca z RR na bieżąco, w zależności od potrzeb dyrekcja,
Zespół Wychowawczy,
wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice dokumentacja

 

 

 

Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki

Program profilaktyki jest realizowany przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

1. Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz
z programem wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.
3. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz