2019-08-26     Ireneusza, Konstantego, Marii     "Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga - jest zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości." - Jan Paweł II     zobacz
Strona główna -> Statut Szkoły -> Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Wyciąg ze Statutu Szkoły

Załącznik Nr 1 do Statutu
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej – Zdroju


Rozdział 3
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 8.

Ocenianie

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 9.

Ocenianie wewnątrzszkolne

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczeniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
§ 10.

Informowanie ucznia i rodziców

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 11.

Jawność ocen

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów),sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).
4. Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów osiągnięciach ucznia:
1) raz w miesiącu ustala się dzień otwarty szkoły ( pierwszy tydzień miesiąca – poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00) ;
2) jedno zebranie wywiadowcze z rodzicami w okresie;
3) zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji okresowej;
4) indywidualne rozmowy z rodzicami;
5) oceny cząstkowe wpisywane do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia;
6) sprawdzone i ocenione prace pisemne ( kontrolne) uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
5. W klasach I – III rodzice informowani są postępach swoich dzieci przez:
1) karty oceny opisowej ( I okres) oraz końcową ocenę podsumowująco – klasyfikacyjną ;
2) wpisy do zeszytów ćwiczeń;
3) wgląd do teczek pracy ucznia;
4) rozmowy indywidualne podczas spotkania z nauczycielem w dni otwarte szkoły oraz spotkań wywiadowczych.

§ 12.

Dostosowanie wymagań

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się,,zwolniony’’.

§ 13.

Tryb oceniania i skala ocen

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
2. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
3. W nauczaniu zintegrowanym stosuje się następujące wewnątrzszkolne zasady oceniania w klasach I – III:
1) ocena bieżącą w formie pochwały słownej – motywująca do aktywnego wysiłku;
2) ocena bieżąca w formie stemplowania na kartach pracy, zeszytach. Ocena słowna – wspaniale, bardzo dobre, ładnie, postaraj się ( wraz z symbolem słoneczka),ucz się dalej, popraw się;
3) okresowa ocena podsumowująca – zalecająca redagowana pisemnie na koniec okresu szkolnego z informacją o osiągnięciach ucznia ,zawiera wskazania nad czym uczeń powinien popracować;
4) końcowa ocena podsumowująca – klasyfikacyjna. Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego, w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia, zachowaniu i osiągnięciach szczególnych;
5) oceniamy:
a) zachowanie – aktywność, samodzielność, współdziałanie, samoocenę, kulturę osobistą, szacunek dla dobra wspólnego, wartości moralne ( postawy), komunikacje, dyscyplinę pracy w czasie zajęć;
b) edukacja polonistyczna – technika czytania dostosowana do poziomu edukacyjnego ucznia, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, ortografia, gramatyka;
c) edukacja środowiskowa – wypowiedzi ustne w zakresie opanowanych treści programowych, aktywność w czasie zajęć;
d) edukacja matematyczna – sprawność rachunkowa, rozwiązywanie, układanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, geometria;
e) umiejętności ruchowe – aktywność, włożony wysiłek, organizacja, udział i przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw sportowych.;
f) sztuka – muzyczna , plastyczna, techniczna – aktywność , włożony wysiłek, estetyka prac, wykonywanie do końca.
6) ocena dostarcza informacji: uczniowi, nauczycielowi, rodzicom. Jest interakcją między nauczycielem, a uczniem w wyniku, której obie strony rozwijają się: uczeń otrzymuje od nauczyciela informacje o rozwoju, nauczyciel uzyskuje cenne wskazówki dotyczące skuteczności stosowanych metod nauczania, strategii wychowawczych, organizacji pracy.
7) kryteria ocen – zapis w dzienniku lekcyjnym :
a) Zachowanie
W – wyróżniające;
B – bez zastrzeżeń;
N – niezadowalające.
b) Edukacja
W- poziom wysoki – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości, twórczo rozwiązuje problemy, radzi sobie w nowych sytuacjach, odważnie i twórczo rozwiązuje problemy i zadania;
Z - poziom średni – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania, a wskazane błędy potrafi poprawić;
P – poziom przeciętny – uczeń stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania z pomocą nauczyciela, rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności;
S – poziom niski – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;.
4. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.
5. Klasyfikacja roczna,począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczani, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Roczne ( okresowe) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1;
7. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady oceniania.

10. Klasyfikacja okresowa i roczna.
1) ustala się podział roku szkolnego na II okresy. Pierwszy obejmuje okres od
1 września do rozpoczęcia ferii zimowych, a drugi od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego;
2) nauczyciele zobowiązani są tydzień przed terminem okresowej lub rocznej konferencji klasyfikacyjnej poinformować uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) ustalonej ocenie z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania;
3) tryb powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o możliwościach otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia na okres lub koniec roku szkolnego:
a) miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem poszczególnych przedmiotów przekazuje w dwóch egzemplarzach pisemną informacje rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Jeden egzemplarz podpisany przez rodziców zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
4) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
5) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 14.

Egzaminy klasyfikacyjne, sprawdzające, poprawkowe

1. Egzamin klasyfikacyjny:
1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
3) na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;
6) egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
7) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
8) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
9) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
10) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa ust.4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
11) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
12) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.1 pkt 8, a przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust.1pkt 9 lit.b – skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany’’;
14) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 ;
15) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3 pkt1

2. Egzamin sprawdzający:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
3) termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
4) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
5) nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust.3 pkt1;
7) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 2 lit.a;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
8) do protokołu, o którym mowa w ust.2 pkt 2 lit.a ,dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
9) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 7 , w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
10) przepisy pkt 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
3. Egzamin poprawkowy:
1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
4) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5) Nauczyciel , o którym mowa w pkt 4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
c) pytania egzaminacyjne;
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem pkt 9;
9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
1) uczeń musi spełnić jeden z wymienionych warunków:
a) posiadanie co najmniej 60 % ocen z danego przedmiotu zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania (pzo);
b) zaistniały niespodziewane okoliczności ucznia (trudna sytuacja rodzinna, tragedia, warunki losowe)
2) na 1 miesiąc ( w pierwszym tygodniu czerwca) przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie z danego przedmiotu;
3) uczeń w formie pisemnej zgłasza do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne chęć poprawienia oceny w okresie tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie;
4) nauczyciel określa zakres tematyki i termin poprawy oceny nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną danego roku szkolnego;
5) niedotrzymanie warunków podanych uczniowi na wstępie powoduje ustalenie takiej oceny jaka jest przewidywana;

§ 15.

Pomoc edukacyjna dla ucznia mającego trudności w nauce

1. Ocenianie okresowe i klasyfikacja roczna odbywa się zgodnie z WSO (egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające, powiadamianie uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych).
2. Uczniowie, których promocja jest zagrożona, jak również ci, którzy mogą otrzymać ocenę niedostateczną na I okres będą wspomagani dodatkowo przez nauczyciela przedmiotu poprzez:
1) organizowanie pomocy koleżeńskiej pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu;
2) pomoc przy organizacji pracy samodzielnej, aby dawała ona dobre efekty;
3) szczegółowe polecenia i dokładne wskazania, które zagadnienia programu nauczania należy utrwalić (przygotowanie notatek, poleceń, bardzo prostych wskazówek przez nauczyciela);
4) uczeń może otrzymać pomoc na przerwach międzylekcyjnych bądź w terminie wspólnie ustalonym z nauczycielem;
5) wszystkie dodatkowe zabiegi mające na celu usunięcie przewidywanej oceny niedostatecznej ( okresowej , rocznej ) będą ustalone wspólnie z rodzicami i wychowawca klasy, którzy pomogą nauczycielowi przedmiotu i zdopingują ucznia do efektywnej pracy.

 


§ 16.

Ocenianie zachowania, kryteria oceniania

1. Ocenianiu podlegają:
1) zachowanie ucznia;
2. Okresowa i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre ;
3) dobre;
4) poprawne
5) nieodpowiednie;
6) naganne
5. W klasach I - III szkoły podstawowej okresowe i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

 


7. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 


1) Ocena wzorowa

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania na ocenę dobrą, bardzo dobrą oraz dodatkowo wypełnia poniższe zadania (minimum w 50 %):
a) wykonuje zadania na rzecz szkoły i środowiska,
b) reprezentuje szkołę na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim, centralnym,
c) uczestniczy w akcjach pozaszkolnych (oczyszczanie środowiska naturalnego, akcje charytatywne itp.),
d) bierze czynny udział w uroczystościach pozaszkolnych,
e) aktywnie działa w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.


2) Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania na ocenę dobrą oraz dodatkowo spełnia następujące wymagania (minimum w 50 %):
a) społecznie pracuje na rzecz klasy,
b) aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach,
c) czynnie włącza się w różnego rodzaju akcje organizowane na terenie szkoły,
d) bierze udział w konkursach szkolnych i zajmuje w nich wysokie lokaty (1- 5 miejsca),
e) z własnej inicjatywy pomaga innym w nauce,

3) Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania oraz:
a) nie niszczy mienia szkolnego (sprzętu, pomocy, kwiatów),
b) nie wszczyna bójek i w nich nie uczestniczy,
c) zapobiega agresji i przemocy,
d) nie używa wulgaryzmów,
e) nie wychodzi samowolnie poza teren szkoły,
f) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 2 godz. lekcyjne,
g) spóźnił się na lekcje maksymalnie 6 razy.

4) Ocena poprawna

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który tylko sporadycznie łamie podstawowe normy zachowania w następującym zakresie:
a) nie dba o strój i higienę osobistą,
b) zdarza mu się nie zmieniać obuwia,
c) 7 –10 razy spóźnił się na zajęcia lekcyjne,
d) nie usprawiedliwił 3 –6 godz. lekcyjnych,
e) nie bierze czynnego udziału w akcjach organizowanych na terenie szkoły i klasy,
f) w niewielkim zakresie łamie normy dotyczące kultury osobistej.


5) Ocena nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia podstawowych kryteriów zachowania w podanym niżej zakresie:
a) używa wulgarnych słów,
b) kłamie i oszukuje,
c) często przekracza szkolny regulamin (niewłaściwie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, wycieczek, ciągle nie zmienia obuwia itp.),
d) nieustannie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
e) ma więcej niż 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych


6) Ocena naganna

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który przekracza ustalone normy zachowań w następującym zakresie:
a) stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych,
b) wszedł w konflikt z prawem (kradzieże, rozboje itp.),
c) wagaruje,
d) ulega nałogom,
e) niszczy mienie szkoły.
8. Każdy rodzaj nagany / pochwały musi być udokumentowany.
9. W przypadku udzielenia nagany / pochwały potwierdzenie jej nałożenia dołączamy do dokumentacji o przebiegu kształcenia.
10. Uwagi na temat zachowania uczniów dokumentują w zeszycie uwag wszyscy nauczyciele.
11. Pod koniec miesiąca wychowawca podsumowuje uwagi zanotowane w zeszycie uwag, formułując ocenę cząstkową, którą wpisuje do dziennika .
12. Okresową / roczną ocenę z zachowania formułuje wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących danego ucznia, samego zainteresowanego oraz jego rówieśników z klasy.

§ 17.

Postępowanie sprawdzające zachowanie ucznia

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


6. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych zachowania.
1) warunkami do uzyskania wyższej oceny są:
a) rozbieżności między proponowanymi ocenami zachowania dla ucznia, pomiędzy wychowawcą, nauczycielami i klasą (co najmniej o 2 stopnie),
b) okoliczności ,które wpłynęły na korzyść ucznia o których nie wiedział wychowawca.
2) na 1 miesiąc ( w pierwszym tygodniu czerwca ) przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej oceny z zachowania;
3) uczeń w formie pisemnej zgłasza do wychowawcy chęć poprawienia oceny w okresie tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
4) uczeń może mieć podwyższoną ocenę zachowania ,jeżeli spełnia kryteria i nie zostały uwzględnione okoliczności, które nie znali nauczyciele i wychowawca klasy.

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz