2021-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown     zobacz
Strona główna -> Świetlica profilaktyczno - wychowawcza

  

PLAN  ZAJĘĆ  REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH
 
W  ŚWIETLICY  PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
 
 od  stycznia do grudnia 2019
przerwa wakacyjna  lipiec – sierpień
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
 
 
 
 
Cele główne :
 
 
1.      Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport
·         Harmonijny rozwój organizmu ucznia poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących.
·         Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno – koordynacyjnej.
·         Wyposażenie uczniów w zasób wiadomości na temat charakteru związków między ciałem człowieka z jednej strony a zdrowym stylem życia, zapobieganiem chorobom i racjonalne prowadzoną rekreacją ruchową – z drugiej.
·         Umożliwianie uczniom nabywania kompetencji do samodzielnego utrzymywania higieny osobistej i najbliższego otoczenia.
2.      Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej
·         Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności ruchowych umożliwiających. bezpieczne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej.
3.      Poznanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych
·          Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających ocenę własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej, samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się.
·         Kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej.
·         Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ucznia.
·         Hartowanie ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne.
·         Kształtowanie umiejętności wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno – sportowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN  ZAJĘĆ  REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH
 
W  ŚWIETLICY  PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
 
 od  stycznia do grudnia 2014
przerwa wakacyjna  lipiec – sierpień
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
 
 
Zagadnienie – temat
 
 
Zdania wychowawcze
 
Zabawy i gry ruchowe.
Zabawy ze śpiewem: Jedzie pociąg. Dorotka. Cygan.
Zabawy orientacyjno – porządkowe: Zbiórka kolorów. Reagowanie na ruchy rąk. Pająk i muchy.
Zabawy na czworakach: Kotki na polowaniu. Pieski na spacer-pieski do domu. Psy i koty.
Zabawy i gry bieżne: Lawina. Strażak. Wiewiórki do dziupli.
Zabawy i gry rzutne: Podnoszenie i chwytanie piłeczek. Rzut piłek do celu. Toczenie piłki do dołka.
Zabawy skoczne : Skoki wróbelka. Skoki konika. Skoki zajączka.
Zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem: Jeniec. Ryby w sieci. Przeciąganie w parach.
 
 
 
Uczeń współdziała w grupie w celu doskonalenia umiejętności,
angażuje się w zabawę,
rozwija własne zainteresowania i umiejętności,
doskonali swoją sprawność w gronie kolegów i koleżanek,
uczeń samodzielnie organizuje zabawy.
 
Gry drużynowe – Dwa ognie.
 1. Usportowione dwa ognie – liczenie zbić.
 2. Gra w dwa ognie ze schodzącymi do ,,matki”
 
 
 
Uczeń współdziała w grupie w celu zdobycia jak najwięcej liczby punktów.
 
 
Mini gry  sportowe
 
Mini koszykówka
 1. Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki, tempa, kierunku.
 2. Uczymy się rzutu z biegu do kosza po kozłowaniu.
 3. Doskonalimy podania i chwyty piłki oburącz w ruchu.
 4. Rzucamy do kosza z różnych pozycji.
 5. Organizujemy różne konkursy z piłkami i mecze w mini koszykówkę.
 
Mini siatkówka
 1. Doskonalimy zabawę ,,piłka siatkowa rzucana”
 2. Nauka zagrywki sposobem górnym.
 3. Nauka i doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym
 4. Doskonalenie poznanych elementów technicznych.
 5. Uczymy się współpracy w zespole dwójkowym i trójkowym.
 
Mini piłka ręczna
 1. Nauka podania i chwytów.
 2. Kozłujemy piłkę ze zmianą kierunku i ręki kozłującej.
 3. Uczymy się prowadzenia piłki w dwójkach zakończone rzutem.
 4. Organizujemy zabawy doskonalące kozłowanie lewą i prawą ręką.
 5. Nauka rzutu piłki jednorącz do bramki dowolnym sposobem
Mini piłka nożna
 1. Bawimy się piłką nogą lewą prawą i głową.
 2. Przygotowujemy się do zadania ,,jak strzelić gola”.
 3. Nauka przyjęcia i uderzenia piłką.
 4. Doskonalimy strzały z różnych pozycji w określone miejsce.
 5. Sami dla siebie organizujemy rozgrywki w mini piłkę nożną.
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń przeżywa radość i satysfakcję ze stopnia opanowania umiejętności ruchowych,
Uczeń rozwija swoje umiejętności wspólnego bawienia się i ćwiczenia,
Uczeń współdziałania w małych zespole, rozwija swoje umiejętności  podporządkowania się w celu osiągnięcia sukcesu przez zespół,
 
 
 
Uczeń przestrzega reguł,
Uczy się współpracy w zespole ,
Pełni rolę sędziego pomocniczego,
Kulturalnie i sportowo zachowuje się
podczas rywalizacji,
Uczeń wykazuje swoją pozytywna postawę do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych
 
Gimnastyka, ćwiczenia na przyrządach, zachowanie bezpieczeństwa.
 
 1. Uczymy się i doskonalimy przewrót w przód.
 2. Uczymy się umiejętności asekuracji i samoasekuracji przy staniu na rękach.
 3. Pokonujemy zwinnościowy tor przeszkód.
 4. Łączymy przewroty w przód i w tył w mały układ gimnastyczny.
 5. Uczymy się przerzutu bokiem (gwiazda)
 
 
 
 
 
 
Uczeń samodzielnie prowadzi ćwiczenia kształtujące, przygotowujące go zadań lekcji,
Uczeń współdziała w zespole ćwiczących ,uczeń kontroluje przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń oraz pamięta o kontroli swojej postawy w innych sytuacjach,
Uczeń współdziała ze współćwiczącym i pomaga mu  w prawidłowym wykonaniu ćwiczeń,
Dba o bezpieczeństwo swojego kolegi i koleżanki,
Uczeń zwraca uwagę na dokładne i staranne wykonywanie ćwiczeń dba o bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń,
Uczeń czuje się bezpiecznie i pokonuje lęk przed ćwiczeniami na zmniejszonej podstawie podłoża
 
Lekkoatletyka – biegi, skoki, rzuty .
 
 1. Nauka biegu w szybkim tempie po wyznaczonym torze.
 2. Rzucamy różnymi przyborami do celu i na odległość (piłka lekarska i inne).
 3. Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej.
 4. Nauka rozbiegu oraz odbicia do skoku w dal.
 
Uczeń angażuje się w organizacje oraz pokonanie toru przeszkód,
Uczeń współdziała z partnerem w celu realizacji zadań (sztafeta),
Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń z piłkami lekarskimi, uczeń samodzielnie wykonuje rozgrzewkę przygotowującą do danego typu ćwiczeń,
Uczeń potrafi dbać o higienę osobistą przed w trakcie i po wysiłku,
Uczeń współuczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności i dbaniu o bezpieczeństwo współćwiczącego.
 
Ćwiczenia i gry terenowe ( przemarsz, wspinanie, podchody, tropienie).
 1. Uczymy się bezpiecznie pokonywać naturalny tor przeszkód.
 2. Nauka orientowania się terenie.
 3. Sprawdzamy umiejętności przeprowadzania ćwiczeń w terenie.
 
 
 
Uczeń wybiera bezpieczny sposób pokonywania przeszkody terenowej, poszukuje najlepszego rozwiązania określonego zadania,
Uczeń wybiera właściwy sposób zachowania się w terenie naturalnym, wyraża szacunek do otaczającej przyrody,
Uczeń  wie jak należy przygotować się do ćwiczeń, chce hartować swój organizm, dba o siebie ,zmieniając strój do ćwiczeń i po ćwiczeniach,
Uczeń pomaga słabym kolegom i  koleżankom wykonywać zadania oraz angażuje się w organizację bezpiecznego miejsca do ćwiczeń.
 
 
Tenis stołowy – gra indywidualna i deblowa.
 
 1. Nauka i doskonalenie odbicia piłeczki przez siatkę.
 2. Nauka i doskonalenie zagrywki tenisowej.
 3. nauka przebijania piłeczki rakietka tenisową przez siatkę.
 4. Gra pojedyncza i deblowa – turniej.
 
 
 
Uczeń zna zasady zdrowej rywalizacji, gra fair play,
Uczeń umiejętnie współpracuje z partnerem w grze w deblowej,
Uczeń potrafi zorganizować mini turniej tenisa stołowego
 
 
 
Rytm, muzyka, taniec.
 
 1. Przygotowujemy ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki.
 2. Tworzymy małe układy taneczne przy ulubionej muzyce.
 3. Wykonujemy elementy rytmiczno – taneczne w zabawie ze wstążką i z piłką.
 4. Popis par tanecznych.
 
 
 
 
 
Uczeń chwali się swoimi pomysłami w różnych przejawach ekspresji twórczej, współdziała z partnerem w celu wykonania określonych zadań,
Uczeń poszukuje różnych elementów ruchowych do rytmu muzyki,
Uczeń proponuje różne zestawy zadań ruchowych, kroków rytmicznych ćwiczeń do muzyki według inwencji własnej przygotowuje własny strój,
Uczeń rozwija swoją odwagę i śmiałość podczas wykonywania różnych ćwiczeń i kroków tanecznych przy muzyce ,współdziała w małej grupie,
Uczeń rozwija swoje wrażliwość na piękno, harmonię i estetykę ruchu, umuzykalnienie i utanecznienie,
Uczeń przeżywa ruchem wrażenia muzyczne.
 
Sporty zimowe
 
 1. Uczymy się zjazdu na sankach ze stoku.
 2. Uczymy się jak można wykorzystać sanki podczas zabaw na śniegu.
3.   Rozwijamy swoją wyobraźnię w
   budowaniu figur śnieżnych.
 1. Uczymy się zajazdu parami slalomem.
 2. Bierzemy udział w konkursie na najdłuższy zjazd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów i koleżanek podczas zjazdu ze stoku, reaguje na jakichkolwiek moment zagrożenia,
Uczeń rozwija wyobraźnię w celu stworzenia ciekawego dzieła, angażuje się w zorganizowanie oraz uczestniczenie w konkursach w budowaniu figur śnieżnych,
Uczeń pomaga w organizacji zabaw na śniegu, przygotowuje miejsce do ćwiczeń, dba o przygotowanie odpowiedniego stroju do ćwiczeń na mrozie,
Uczeń rozwija swoją odwagę i śmiałość w zabawach na śniegu, rozwija swoją odpowiedzialność oraz dbałość o sanki,
Uczeń dba o bezpieczeństwo kolegów i koleżanki w zabawach z sankami, współdziała z kolegą, rozwija inwencję twórczą,
Uczeń cieszy się z zabawy z ulubionym przyborem, potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobyta w szkole do rozwijania własnych zainteresowań i doskonalić swoją sprawność fizyczną w gronie rodzinnym i koleżeńskim.
 
Pływania
1.      Podstawowe czynności ruchowe w       środowisku wodnym.
2.  Ćwiczenia oswajające twarz z wodą.
3.      nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie – ćwiczenia wypornościowe.
4.  Nauka pracy NN w ułożeniu na plecach.
Opanowanie poślizgów na grzbiecie i piersiach z pracą NN na plecach i piersiach.
5.   Proste skoki do wody na nogi.
6.      Nauczanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie
7.      Nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach.
8.      Nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie.
9.      Nauczanie ruchów  ramion do kraula na piersiach.
10. Zjazdy na zjeżdżalni (rynna)
 
 
 
 
 
 
Uczeń hartuje swój organizm.
Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów i koleżanek podczas pływania w basenie , reaguje na jakichkolwiek moment zagrożenia,
Uczeń rozwija swoją odwagę i śmiałość w zabawach na basenie , rozwija swoją odpowiedzialność oraz dbałość o bezpieczeństwo innych.
Uczeń cieszy się z postępów jakie czyni w doskonaleniu pływania.
 
 
Nauka pływania i wykonywanie ćwiczeń do poszczególnych stylów
 
 
 
Odwaga i oswajanie się z wysokością.
 
Unihokej
 
 1. Przepisy gry w unihokeja.
 2. Nauka prawidłowego trzymania kija i przyjmowania właściwej postawy.
 3. Rozgrywanie sytuacyjne w unihokeju:2x1, 3x2.
 4. Unihokej – strzały na bramkę z miejsca i w biegu.
 
 
 
 
Współpracowanie ucznia w zespole.
Uczestnictwo ucznia w organizacji stanowisk do gry.
Samokontrola i samoocena ucznia.
 
 
 
Gra w ringo - gra rekreacyjna
1.      Przepisy gry
2.      Gra w rożnych zespołach 1x1 2x2 3x3
 
 
 
Przestrzeganie przepisów gry rekreacyjnej
Współzawodnictwo i integracja drużyn
 
Badminton - gra rekreacyjna
1.      Przepisy gry
2.      Gram w indywidualna i deblowa
 
 
 
Przestrzeganie przepisów gry
Współzawodnictwo sportowe
 
 
Wycieczki organizowane podczas zajęć:
1.      Udział w pieszych wędrówkach po rodzinnej miejscowości i okolicy połączone z ogniskiem.
 
2.      Gry i zabawy terenowe połączone ze zwiedzaniem najbliższej okolicy.
3.      Udział w wycieczkach regionalnych o znaczeniu szkoleniowym, krajoznawczym, rekreacyjnym.
4.      Wycieczka autokarowa w/ planu
 
 
 
Uczestnictwo i aktywny udział grupy świetlicowej. Integracja grupy.
 
 
 
Gry i zabawy z  tej okazji. Współzawodnictwo i zabawa rekreacyjno – sportowa.
Udział grupy świetlicowej w quizach i konkursach dotyczących tego zagadnienia


 
 
Turystyka
Organizowanie wycieczek pieszych w góry:
 
Wycieczka na Niemcową do ,,Chatki pod Niemcową”
Ø gry i zabawy na świeżym powietrzu
Ø palenie ogniska i pieczenie kiełbasy
Ø skecze i scenki rodzajowe
Ø promowanie aktywnego wypoczynku
 
Wycieczka piesza Kosarzyska- Hale – Piwniczna  Zdrój
Ø poznanie najbliższej okolicy,
Ø miejsce pamięci narodowej,
Ø lody w Piwnicznej, powrót autobusem do Kosarzysk
 
Wycieczka piesza na Obidzę i Zaczerczyk
Ø ognisko, pieczenie kiełbasy,
Ø zabawy z piłką
Ø szlak kurierów (miejsca pamięci)
 
Wycieczka autokarowa do skansenu w Nowym Sączu
Ø znajomość swojego regionu i jego kultury,
Ø tradycje regionu i walory przyrodnicze
Wycieczka na górę Kicarz w Piwnicznej Zdroju
Ø znajomość regionu
Ø obserwacja panoramy pasm górskich
 
Wycieczka do Głębokiego i na ruiny zamku w Rytrze
Ø poznanie źródeł wód mineralnych
Ø poznanie ruin zamku średniowiecznego
 
Wykorzystanie Internetu do poszukiwania wiadomości o regionie.
- najciekawsze trasy turystyczne
 
 
 
 
 
 
Poznanie swojego regionu: dzielnicy, miasta i jego okolic.
Poznanie i wzbogacenie wartości kulturowych środowiska rodzinnego.
Kształtowanie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania, poczucia tożsamości i identyfikacji z najbliższym środowiskiem.
Umiejętność dostrzegania związków łączących tradycje regionu z innymi tradycjami.
Zaznajomienie z geograficzno - krajoznawczymi cechami regionu.
 
 
 
Zachęcanie do aktywnego stylu bycia.
Wrażliwość na walory przyrodnicze i kulturowe naszej okolicy, ochrona środowiska naturalnego.
 
Ukształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.
Propagowanie form aktywnego wypoczynku.
 
 
 
 
Zachęcanie do aktywnego zwiedzania okolicy.
 
 
 
Walory smakowe  i zdrowotne wody mineralnej. Poznanie dziedzictwa kulturowego w regionie.
 
Współpraca w grupie – podejmowanie działań z zachowaniem obowiązujących norm. Poznanie ciekawostek turystycznych, tras turystycznych, historii naszego miasta i okolic.
 
 
                                                                                                                      Opracował
Marian Dobosz
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz