2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana     "Jako przeciwwagą dla tak wielu trudów życia niebo dało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen, i śmiech". Immanuel Kant     zobacz
Załącznik nr 1
 
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
 
1. Podstawa prawna:
 
1) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.) art. 106
2) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z p. zm.) art. 96
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., nr 88 poz. 553) art. 207 do 210
4. Regulamin organizacyjny  oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej  -Zdroju
 
2. Cele procedury
        Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w punkcie   przedszkolnym.
3. Zakres procedury 
        Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
4. Definicja przedmiotu procedury
     1) Przyprowadzanie dzieci do punktu przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali  i oddanie go pod opiekę nauczycielki;
      2) Odebranie dziecka z punktu przedszkolnego – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z punktu przedszkolnego.
5. Kogo dotyczy procedura?
        Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.
6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących
    zadanie, które jest przedmiotem procedury    
        Rodzice (prawni opiekunowie):
1)    przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach;
2)    upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z punktu przedszkolnego;
3)    odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania go z grupy.
Nauczycielki:
1)    przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;
2)    odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;
3)    sprawdzają zgodność danych osoby zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.
7. Opis czynności
     1) Rodzice przyprowadzają dzieci do punktu przedszkolnego w godzinach 7.45  - 8.15 .
     2) Rodzice odbierają dzieci do godziny 13.00  .
     3) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne
         dopodejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez
         rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione
         w obecności dyrektora punktu przedszkolnego.
      4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy
          sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
      5) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
          zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie    
          zapewnić  dziecku bezpieczeństwo (np. oznaki nietrzeźwości).
          W takim przypadku nauczycielka stosuje czynności opisane poniżej w pkt  6
          do 9
      6) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być
          poinformowany Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju. W takiej sytuacji    nauczycielka lub   dyrektor  podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania  kontaktu z rodzicami.
      7)  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 13.15 .
          nauczycielka zobowiązane jest powiadomić telefonicznie rodziców
          o zaistniałym  fakcie.
8)    W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w punkcie przedszkolnym 1 godzinę, tj. do 14.00 .
9)    Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji (podać nazwę, adres i numery telefonów) o nie możności skontaktowania się z rodzicami.
 
     Skutkiem zaistnienia takiej sytuacji jest odwiezienie dziecka do Pogotowia
     Rodzinnego, a powrót dziecka do rodziny może nastąpić dopiero po wydaniu    
     odpowiedniej decyzji przez Sąd.
 
10) Życzenie rodziców dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11) Rodzeństwo nieletnie do 18 roku życia nie może odbierać dziecka z punktu przedszkolnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kopię wywiesza się do wiadomości wszystkich rodziców.
 
 

                                                                                              

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz