2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana     "Jako przeciwwagą dla tak wielu trudów życia niebo dało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen, i śmiech". Immanuel Kant     zobacz

                                                                                                             „Dziecko chce być dobre

                                                                                                                Jeśli nie umie – naucz
                                                                                                              Jeśli nie wie – wytłumacz
                                                                                                     Jeśli nie może – pomóż”
 
                                                                                                                            Janusz Korczak
 
 
KONCEPCJA PRACY
ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO
I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
na lata 2010-2014
 
 
 
 
Piwniczna - Zdrój, 1 września 2010 r.
 
 
I    ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI
1.      Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były:
1)      wymagania wobec edukacji przedszkolnej,
2)      samoocena, arkusze sprawozdań nauczycieli,
3)      informacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
4)      obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy dyrektora z nauczycielami.
2.      Główne kierunki działań w koncepcji pracy oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego:
1)      Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.
2)      Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.
3)      Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
4)      Włączenie rodziców w procesy wychowania i wspierania nauczycieli.
5)      Wzbogacenie oddziału i punktu przedszkolnego w nowe pomoce dydaktyczne.
6)      Wzbogacenie zakresu i sposobów oddziaływań w obszarze edukacji matematycznej.
7)      Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej.
8)      Edukacja estetyczna dzieci w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz estetyki życia codziennego.
9)      Wdrożenie nowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10) Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
 
II    CELE I ZADANIA
1.      Celem wychowania przedszkolnego jest:
1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalne koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postaw patriotycznych;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2.      Do zadań realizowanych w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju należy:
1)      Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich.
2)    Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości.
3)    Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenie sobie z porażkami.
4)    Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku szkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5)    Angażowanie rodziców do realizacji zadań.
6)    Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia.
7)    Promowanie działalności oddziału i punktu w środowisku lokalnym.
III  WIZJA
1.      Przedszkole jest miejscem spotkań i zabaw z rówieśnikami, miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrównywania deficytów rozwojowych a także uczestniczenia w dorobku artystyczno-kulturalnym.
2.      Nasz Oddział i Punkt Przedszkolny są przytulne, ciepłe i kolorowe.
3.      Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
4.      Dbamy o higienę, ruch i sprawność fizyczną.
5.      Stwarzamy każdemu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Kierujemy się takimi wartościami jak: tolerancja, wrażliwość na drugiego człowieka, prawość, kultura słowa, patriotyzm i zachowanie godności człowieka.
6.      Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
 
 
IV  MISJA
1.      W naszym oddziale i punkcie przedszkolnym:
1)      Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia świata i samego siebie. Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
2)      Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
3)      Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.
4)      Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
5)      Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
6)      Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
7)      Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
8)      Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
9)      Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje.
10) Organizujemy  różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
11) Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego.
12) Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijając w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
13) Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami.
14) Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
V  DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:
1.      Optymistycznie patrzące na świat.
2.      Ufne w stosunku do nauczycieli.
3.      Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.
4.      Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
5.      Twórcze i samodzielne w nauce i zabawie.
6.      Odpowiedzialne i obowiązkowe.
7.      Kulturalne i tolerancyjne.
8.      Świadome różnych zagrożeń.
 
9.      Dziecko kończące przedszkole:
1)      potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje:
a)      motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
b)      zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
c)      umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
d)      umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
e)      umiejętność współpracy w grupie,
f)       umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
g)      tolerancję wobec odmiennych postaw, przekonań,
h)      samodzielność,
i)        odporność na stres;
posiada:
a)      zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
b)      wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
c)      podstawową wiedzę o świecie;
umie:
a)      cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
rozumie, zna, przestrzega:
a)      prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
b)      zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
c)      zasady kultury współżycia, postępowania,
d)      symbole narodowe,
e)      potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
a)      występować publicznie – reprezentować grupę,
b)      chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
c)      wykazywać inicjatywy w działaniu,
d)      wyrażania swoich uczuć.
VI  ZASOBY LUDZKIE
1.       Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
2.      Logopeda.
1.      Przyjazna kadra administracyjno-obsługowa.
 
VII   ZASOBY MATERIALNE
1.      Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
2.      Sala gimnastyczna.
3.      Jadalnia.
VIII  DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW
1.      Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości do nauki w szkole.
2.      Zajęcia wspomagające i korygujące dla dzieci, indywidualizacja oddziaływań.
3.      Poszerzanie form współpracy z rodzicami.
IX DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ORAZ PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
1.      Motywowanie dzieci:
1)      stosowanie nagród ( pochwała indywidualna, przed całą grupą, przed rodzicami, oklaski, przydział funkcji, dyplomy ),
2)      stosowanie kar ( brak nagrody, upomnienie ustne, chwilowe odsunięcie od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu ).
2.      Diagnozowanie osiągnięć dzieci:
1)      przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
2)      szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,
3)      informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej,
4)      bieżące wspieranie rozwoju dzieci,
5)      przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
3.      W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:
1)      teatrzyki,
2)      zajęcia języka angielskiego i religii,
3)      wycieczki,
4)      pikniki,
5)      spotkania z ciekawymi ludźmi.
X BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI
1.      Odbywa się na podstawie:
1)      prezentacji dokonań dzieci ( występy, wystawy ),
2)      teczek prac i innych dokumentów,
3)      arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
4)      materiałów reportażowych ( zdjęcia, filmy ),
5)      rozmów.
 
 
XI SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:
1.      Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
2.      Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku.
3.      Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych i inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
4.      Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
XII  SPOSOBY WSPÓŁPRACY
1.      Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
1)      przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
2)      informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej,
3)      włączanie rodziców i innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
4)      tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
2.      Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
1)      podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze rodzinnym ( Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka ),
2)      współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, strażą pożarną, pielęgniarką szkolną, ośrodkiem kultury,
3)      konkursy lokalny, gminne.
XIII  ROLA NAUCZYCIELA
1.      Wychowankowie mają w nauczycielu wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego rozwój.
2.      Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
3.      Są życzliwi i umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
4.      Nauczycielki znają potrzeby dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Pracują z pasją i ciągle doskonalą swoje umiejętności.
5.      Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.
6.      Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 
 
Opracowanie Koncepcji Pracy:
Marian Dobosz, Monika Morajda, Miranda Górka
 
Koncepcję pracy zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju w dniu 5.07.2010 . Uchwała Nr 12/2009/2010
 
Ewaluację wewnętrzną w punkcie przedszkolnymi oddziale przedszkolnym przeprowadza Dyrektor szkoły podstawowej Nr 2 w Piwnicznej – Zdroju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 
 
 
 
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz