2018-04-26     Marii, Marzeny, Ryszarda         zobacz
Strona główna -> Statut Szkoły

  

 
S T A T U T
 
            Szkoły Podstawowej Nr 2   w Piwnicznej Zdroju – Kosarzyskach
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1.      Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju jest sześcioklasową szkołą podstawową działająca jako jednostka budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.
 
§ 2.
 
1.       Siedzibą szkoły jest: Piwniczna Zdrój – Kosarzyska.
 
§ 3.
 
1.      Ustalona przez Radę Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój pełna nazwa brzmi:
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju – Kosarzyskach
 
2.      Do obwodu szkoły należą: dzielnica Kosarzysk do końca ulicy Szczawnickiej wraz z należącymi do tej dzielnicy przysiółkami: Podbukowiec,Rewałówka, Obidza, Zamakowisko, Lyskowa, Zaczerczyk, Magóry, Tromowa, Cichoniówka, Polana, Zwór, Błankowa,Trześniowy Groń,Cerchla,Sucha Dolina ,Świniarki,Werbówki ,Hale, Niewinna, Duchówka ,Czerteż ,Żeniowska.
 
§ 4.
 
1.      Szkoła na wniosek rady szkoły lub rady pedagogicznej, przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego może mieć nadane imię osoby (osób),instytucji lub organizacji.
2.      Treści związane z imieniem szkoły uwzględnia się w pracy wychowawczej szkoły.
3.      Imię szkole nadaje organ prowadzący.
 
§ 5.
 
1.      Szkołą zapewnia wszystkim uczniom bezpłatne nauczanie, powszechną dostępność oraz jednolite warunki do zdobywania wiedzy, kształtowania swojej osobowości, nabywania umiejętności i nawyków, opieki, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
2.      Szkoła ponadto:
1)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
2)      realizuje podstawę programową przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania;
3)      realizuje ustalone przez MENiS zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania.
§ 6.
 
1        Tryb dokonywania zmian w statucie szkoły określa rada szkoły w regulaminie swojej działalności.
 
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
 
§ 7.
 
1.      Szkoła zapewnia wszystkim  jednolite warunki pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami, możliwościami psychologicznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasadę nauk pedagogicznych, przepisy prawa,a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2.      Szkoła realizuje podstawowe cele edukacji narodowej poprzez:
1)      przekazanie uczniom podstawowych wartości moralnych i dziedzictwa kulturowego, które powinny stać się wyposażeniem każdego człowieka – jako osoby ludzkiej i jako obywatela państwa polskiego;
2)      przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej funkcjonowanie w społeczeństwie  z pożytkiem dla siebie , rodziny, narodu i państwa;
3)      stymulowanie rozwoju i ukazywanie dróg auto – realizacji potencjalnych możliwości istniejących w każdym człowieku;
4)      rozbudzenie ciekawości poznawczej i stworzenie umiejętności samokształceniowych możliwych do aktualizacji w ciągu całego życia;
5)      wytworzenie umiejętności współdziałania, kierowania, podporządkowania w podejmowaniu odpowiedzialności i wspólnego podejmowania decyzji w sposób właściwy dla społeczeństwa demokratycznego;
6)      udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej;
7)      udzielanie zezwolenia na indywidualny  tok nauki ,nauczanie indywidualne;
8)     przyjmowanie uczniów do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9)      umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej poprzez naukę języka polskiego, historii oraz poszanowania symboli narodowych: godła, hymnu, flagi;
10) nabycie przez ucznia umiejętności kulturalnego zachowania się oraz przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie;
11)wykształcenie u uczniów umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;
12)uwrażliwienie ucznia na potrzeby innych;
13) umiejętność korzystania przez ucznia z alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
14)promocja wśród uczniów zdrowego stylu życia.
 
3.      Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
1)      rozbudzanie ciekawości poznawczej ,zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
2)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągnięcia celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
3)      rozwijanie wrażliwości moralnych i kształtowanie cech charakteru takich jak: otwartość, wrażliwość, uczciwość;
4)      wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną oraz wspieranie rodziny w jej działaniach wychowawczych;
5)      kształtowanie nawyków zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
6)      kształtowanie pozytywnych postaw wobec samego siebie, wobec innych, wobec społeczeństwa, świata, kultury, przyrody;
7)      wspieranie kariery szkolnej każdego ucznia, dążenie do wszechstronnego jego rozwoju.
 
 
Rozdział 3
Wenątrzszkolne zasady Oceniania
 
§ 8.
 
Ocenianie
 
1.      Ocenianiu podlegają:
1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)      zachowanie ucznia.
2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 
§ 9.
 
Ocenianie wewnątrzszkolne
 
1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie;
2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)      dostarczeniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
                                            § 10.
 
                          Informowanie ucznia i rodziców
 
1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o:
1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
                                                § 11.
 
                                                               Jawność ocen
 
1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
2.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów),sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).
4.      Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów) o osiągnięciach ucznia:
1)      raz w miesiącu ustala się dzień otwarty szkoły ( pierwszy tydzień miesiąca – poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00) ;
2)      jedno zebranie wywiadowcze z rodzicami w okresie;
3)      zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji okresowej;
4)      indywidualne rozmowy z rodzicami;
5)      oceny cząstkowe wpisywane do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia;
6)      sprawdzone i ocenione prace pisemne ( kontrolne) uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
5.      W klasach I – III rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez:
1)      karty oceny opisowej ( I okres) oraz końcową ocenę podsumowująco – klasyfikacyjną ;
2)      wpisy do zeszytów ćwiczeń;
3)      wgląd do teczek pracy ucznia;
4)      rozmowy indywidualne podczas spotkania z nauczycielem w dni otwarte szkoły oraz spotkań wywiadowczych.
 
                                                § 12.
 
                                Dostosowanie wymagań
 
1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
2.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
5.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’.
 
§ 13.
 
Tryb oceniania i skala ocen
 
1.      Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
2.      W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
3.      W kształceniu zintegrowanym stosuje się następujące wewnątrzszkolne zasady oceniania w klasach I – III:
1)      ocena bieżącą w formie pochwały słownej – motywująca do aktywnego wysiłku;
2)      ocena bieżąca w formie stemplowania na kartach pracy, zeszytach. Ocena słowna – wspaniale, bardzo dobre, ładnie, postaraj się ( wraz z symbolem słoneczka),ucz się dalej, popraw się;
3)      okresowa ocena podsumowująca – zalecająca redagowana pisemnie na koniec okresu szkolnego z informacją o osiągnięciach ucznia ,zawiera wskazania nad czym uczeń powinien popracować;
4)      końcowa ocena podsumowująca – klasyfikacyjna. Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego, w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia, zachowaniu i osiągnięciach szczególnych;
5)      oceniamy:
a)      zachowanie – aktywność, samodzielność, współdziałanie, samoocenę, kulturę osobistą, szacunek dla dobra wspólnego, wartości moralne ( postawy), komunikację, dyscyplinę pracy w czasie zajęć;
b)      edukacja polonistyczna – technika czytania dostosowana do poziomu edukacyjnego ucznia, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, ortografia, gramatyka;
c)      edukacja środowiskowa – wypowiedzi ustne w zakresie opanowanych treści programowych, aktywność w czasie zajęć;
d)     edukacja matematyczna – sprawność rachunkowa, rozwiązywanie, układanie zadań z treścią, wiadomości praktyczne, geometria;
e)      umiejętności ruchowe – aktywność, włożony wysiłek, organizacja, udział i przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw sportowych.;
f)       sztuka – muzyczna , plastyczna, techniczna – aktywność , włożony wysiłek, estetyka prac, wykonywanie do końca.
6)      ocena dostarcza informacji: uczniowi, nauczycielowi, rodzicom. Jest interakcją między nauczycielem, a uczniem w wyniku, której obie strony rozwijają się: uczeń otrzymuje od nauczyciela informacje o rozwoju, nauczyciel uzyskuje cenne wskazówki dotyczące skuteczności stosowanych metod nauczania, strategii wychowawczych, organizacji pracy.
7)      kryteria ocen – zapis w dzienniku lekcyjnym :
a)      Zachowanie
W – wyróżniające;
B – bez zastrzeżeń;
N – niezadowalające.
b)      Edukacja
W- poziom wysoki – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości, twórczo rozwiązuje problemy, radzi sobie w nowych sytuacjach, odważnie i twórczo rozwiązuje problemy i zadania;
Z - poziom średni – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania, a wskazane błędy potrafi poprawić;
P – poziom przeciętny – uczeń stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania z pomocą nauczyciela, rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności;
S – poziom niski – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;.
4.      W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.
4 a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
5.      Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczani, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6.      Roczne ( okresowe) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1)       stopień celujący - 6;
2)       stopień bardzo dobry - 5;
3)       stopień dobry - 4;
4)       stopień dostateczny - 3;
5)       stopień dopuszczający - 2;
6)       stopień niedostateczny  - 1;
7.      W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
8.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9.      Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady oceniania.
 
10. Klasyfikacja okresowa i roczna.
1)      ustala się podział roku szkolnego na II okresy. Pierwszy obejmuje okres od
1 września do rozpoczęcia ferii zimowych, a drugi od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego;
2)      nauczyciele zobowiązani są na miesiąc przed terminem  rocznej konferencji klasyfikacyjnej poinformować uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
3)      tryb powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o możliwościach otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia na okres lub koniec roku szkolnego:
a)      miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem poszczególnych przedmiotów przekazuje w dwóch egzemplarzach pisemną informację rodzicom (prawnym opiekunom) o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Jeden egzemplarz podpisany przez rodziców zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
4)      począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
5)      laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną;
6)      Uczeń kończy szkołę podstawową :
a)      jeżeli na zakończenie klasy VI w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe oceny od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 16 ust.6 pkt 3 i 4 ;
b)      ponadto przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w § 18.
 
 
§ 14.
 
Egzaminy klasyfikacyjne, sprawdzające, poprawkowe
 
1.      Egzamin klasyfikacyjny:
1)      uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2)      uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
3)      na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
4)      egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
b)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5)      egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;
6)      egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
7)      termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
8)      egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
9)      egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
10) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa ust.1 pkt 4 lit b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
11) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
12)  z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)            imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.1 pkt 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust.1pkt 9 lit.b – skład komisji;
b)            termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c)            zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d)           wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany’’;
14) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 15 ;
15) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust.2 i ust.3 pkt1
 
2.      Egzamin sprawdzający:
1)            uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
2)            w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
a)            w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
3)            termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
4)            w skład komisji wchodzą:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
5)            nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6)            ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust.3 pkt1;
7)             z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)      skład komisji;
b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w  ust.2 pkt 2 lit.a;
c)      zadania (pytania) sprawdzające;
d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
8)            do protokołu, o którym mowa w ust.2 pkt 2 lit.a ,dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
9)            uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 7 , w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
10)        przepisy pkt 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
3.      Egzamin poprawkowy:
1)      począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)      z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3)      termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
4)      egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5)      Nauczyciel , o którym mowa w pkt 4 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6)      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)      skład komisji;
b)      termin egzaminu poprawkowego;
c)      pytania egzaminacyjne;
d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7)      uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
8)      uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem pkt 9;
9)      uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
4.      Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
1)      uczeń musi spełnić jeden z wymienionych warunków:
a)      posiadanie co najmniej 60 % ocen z danego przedmiotu zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania (pzo);
b)      zaistniały niespodziewane okoliczności ucznia (trudna sytuacja rodzinna, tragedia, warunki losowe)
2)      na 1 miesiąc ( w pierwszym tygodniu czerwca) przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną  nauczyciel informuje ucznia  o przewidywanej dla niego rocznej ocenie  z danego przedmiotu;
3)      uczeń w formie pisemnej zgłasza do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne chęć poprawienia oceny w okresie tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie;
4)      nauczyciel określa zakres tematyki i termin poprawy oceny nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną danego roku szkolnego;
5)      niedotrzymanie warunków podanych uczniowi na wstępie powoduje ustalenie takiej oceny jaka jest przewidywana;
 
§ 15.
 
Pomoc edukacyjna dla ucznia mającego trudności w nauce
 
1.      Ocenianie okresowe i klasyfikacja roczna odbywa się zgodnie z WZO (egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzające, powiadamianie uczniów i rodziców o 6ocenach niedostatecznych).
2.      Uczniowie, których promocja jest zagrożona, jak również ci, którzy mogą otrzymać ocenę niedostateczną na I okres będą wspomagani dodatkowo przez nauczyciela przedmiotu poprzez:
1)      organizowanie pomocy koleżeńskiej pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu;
2)      pomoc przy organizacji pracy samodzielnej, aby dawała ona dobre efekty;
3)      szczegółowe polecenia i dokładne wskazania, które zagadnienia programu nauczania należy utrwalić (przygotowanie notatek, poleceń, bardzo prostych wskazówek przez nauczyciela);
4)      uczeń może otrzymać pomoc na przerwach międzylekcyjnych bądź w terminie wspólnie ustalonym z nauczycielem;
5)      wszystkie dodatkowe zabiegi mające na celu usunięcie przewidywanej oceny niedostatecznej ( okresowej , rocznej ) będą ustalone wspólnie z rodzicami i wychowawcą klasy, którzy pomogą nauczycielowi przedmiotu i zdopingują ucznia do efektywnej pracy.
 
 
§ 16.
 
Ocenianie zachowania, kryteria oceniania
 
1.      Ocenianiu podlegają:
1)      zachowanie ucznia;
2.      Okresowa i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3.      Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)      okazywanie szacunku innym osobom.
4.      Okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , ustala się według następującej skali:
1)      wzorowe;
2)      bardzo dobre ;
3)      dobre;
4)      poprawne
5)      nieodpowiednie;
6)      naganne
4 a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5.      W klasach I - III szkoły podstawowej okresowe i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
3)      rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
4)      uczeń ,któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 
7.      SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
 
1)      Ocena wzorowa
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania na ocenę dobrą, bardzo dobrą oraz dodatkowo wypełnia poniższe zadania (minimum w 50 %):
a)         wykonuje zadania na rzecz szkoły i środowiska,
b)        reprezentuje szkołę na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim, centralnym,
c)         uczestniczy w akcjach pozaszkolnych (oczyszczanie środowiska naturalnego, akcje charytatywne itp.),
d)        bierze czynny udział w uroczystościach pozaszkolnych,
e)         aktywnie działa w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 
2)      Ocena bardzo dobra
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania            na ocenę dobrą oraz dodatkowo spełnia następujące wymagania (minimum w 50 %):
a)         społecznie pracuje na rzecz klasy,
b)        aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystościach,
c)         czynnie włącza się w różnego rodzaju akcje organizowane na terenie szkoły,
d)        bierze udział w konkursach szkolnych i zajmuje w nich wysokie lokaty (1- 5 miejsca),
e)         z własnej inicjatywy pomaga innym w nauce,
 
3)      Ocena dobra
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria zachowania oraz:
a)         nie niszczy mienia szkolnego (sprzętu, pomocy, kwiatów),
b)        nie wszczyna bójek i w nich nie uczestniczy,
c)         zapobiega agresji i przemocy,
d)        nie używa wulgaryzmów,
e)         nie wychodzi samowolnie poza teren szkoły,
f)         ma nieusprawiedliwione maksymalnie 2 godz. lekcyjne,
g)        spóźnił się na lekcje maksymalnie 6 razy.
 
4)      Ocena poprawna
 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który tylko sporadycznie łamie podstawowe normy zachowania w następującym zakresie:
a)         nie dba o strój i higienę osobistą,
b)        zdarza mu się nie zmieniać obuwia,
c)         7 –10 razy spóźnił się na zajęcia lekcyjne,
d)        nie usprawiedliwił 3 –6 godz. lekcyjnych,
e)         nie bierze czynnego udziału w akcjach organizowanych na terenie szkoły i klasy,
f)          w niewielkim zakresie łamie normy dotyczące kultury osobistej.
 
 
5)      Ocena nieodpowiednia
 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia podstawowych kryteriów zachowania w podanym niżej zakresie:
a)         używa wulgarnych słów,
b)        kłamie i oszukuje,
c)         często przekracza szkolny regulamin (niewłaściwie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, wycieczek, ciągle nie zmienia obuwia itp.),
d)        nieustannie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
e)         ma więcej niż 15 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
 
 
6)      Ocena naganna
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który przekracza ustalone normy zachowań w następującym zakresie:
a)         stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych,
b)        wszedł w konflikt z prawem (kradzieże, rozboje itp.),
c)         wagaruje,
d)        ulega nałogom,
e)         niszczy mienie szkoły.
8.      Każdy rodzaj nagany / pochwały musi być udokumentowany.
9.      W przypadku udzielenia nagany / pochwały potwierdzenie jej nałożenia dołączamy do dokumentacji o przebiegu kształcenia.
10. Uwagi na temat zachowania uczniów dokumentują w zeszycie uwag wszyscy nauczyciele. 
11. Pod koniec miesiąca wychowawca podsumowuje uwagi zanotowane w zeszycie uwag, formułując ocenę cząstkową, którą wpisuje do dziennika.
12. Okresową / roczną ocenę z zachowania formułuje wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących danego ucznia, samego zainteresowanego oraz jego rówieśników z klasy.
 
§ 17.
 
Tryb odwoławczy oceny zachowania
 
1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.      W skład komisji wchodzą:
1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)      wychowawca klasy,
c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e)      przedstawiciel rady rodziców.
4.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5.      Z prac  komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)      skład komisji,
b)      termin posiedzenia komisji,
c)      wynik głosowania,
d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
6.      Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  zachowania.
1)     warunkami do uzyskania wyższej oceny są:
a)      rozbieżności między proponowanymi ocenami zachowania dla ucznia, pomiędzy wychowawcą, nauczycielami i klasą (co najmniej o 2 stopnie),
b)      okoliczności  ,które wpłynęły  na korzyść ucznia o których nie wiedział wychowawca.
2)      na 1 miesiąc ( w pierwszym tygodniu czerwca ) przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej oceny z zachowania;
3)      uczeń w formie pisemnej zgłasza do wychowawcy chęć poprawienia oceny w okresie tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
4)      uczeń może mieć podwyższoną ocenę zachowania ,jeżeli spełnia kryteria i nie zostały uwzględnione okoliczności, które nie znali nauczyciele i wychowawca klasy.
 
 
 
 
Rozdział 4
Ocenianie zewnętrzne
 
§ 18.
 
1.      W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej,,sprawdzianem''
2.      Sprawdzian w szkołach przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej,,Komisja Centralną''
 
Rozdział 5
Organy szkoły
 
§ 19.
1.      Organami szkoły są:
1)      dyrektor szkoły;
2)      rada pedagogiczna;
3)      rada szkoły;
4)      rada rodziców;
5)      samorząd uczniowski.
2.      Organy szkoły prowadzą swoją działalność w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
 
§ 20.
 
1.      Szkołą kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, powołany do pełnienia tej funkcji przez organ prowadzący szkołę na okres 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
2.      Po upływie okresu, o którym mowa w ust.1 organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora na kolejny okres po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.
3.      Dyrektor Szkoły kieruje całokształtem działalności szkoły, wypełniając w szczególności zadania:
1)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne ,
2)      zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
3)      współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,
4)      pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego oraz ocenienie kadry pedagogicznej,
5)      organizowanie współdziałania z Radą Rodziców, zapewnienie temu organowi realnego wpływu na działalność szkoły,
6)      dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe przestrzeganie przepisów p/poż,
7)      wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawach remontów i rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły,
8)      realizowanie zarządzeń organu prowadzącego szkołę, uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.
4.      Do obowiązków dyrektora należy również:
1)     opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych, do których należą arkusz organizacyjny szkoły, roczny plan pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,
2)     opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
3)     dobór kadry pedagogicznej i pracowników administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły, zatrudnianie ich,
4)     opracowanie planu finansowego szkoły.
5.      Dyrektor Szkoły ma prawo do:
1)      powierzania funkcji na tworzone w szkole stanowiska kierownicze i odwołanie z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej,
2)      zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,
3)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
4)      przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
5)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,
6)      formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
7)      reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.
6.      Dyrektor Szkoły odpowiada przed organem prowadzącym szkołę za:
1)      poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,
2)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu szkoły,
3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony p/poż obiektów szkolnych,
4)      celowe i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na działalność szkoły,
5)      zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 
§ 21.
 
1.      W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
3.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez rade szkoły;
2)      przyjmowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu przez radę szkoły;
4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5)      powoływanie specjalnych komisji stałych i doraźnych oraz zatwierdzanie ich wniosków;
6)      uchwalenie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.
4.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)      projekt planu finansowego szkoły
3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.
5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
6.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny z ustawa o systemie oświaty i statutem szkoły.
 
§ 22.
 
1.      W szkole działa rada szkoły.
2.      W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
1)     nauczyciele wybrania przez ogół nauczycieli;
2)     rodzice wybraniu przez ogół rodziców.
3.      Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także:
1)      uchwala statut szkoły;
2)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły;
3)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole i wnioski te mają charakter wiążący;
4)      opiniuje plan pracy szkoły , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz sprawy istotne dla szkoły;
5)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora , rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
6)       w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady szkoły.
4.      Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły oraz wybiera przewodniczącego.
5.      Tryb wyboru przewodniczącego rady określa regulamin rady szkoły.
 
§ 23.
 
1.      W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.      Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.
3.      Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może zgromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców
 
§ 24.
1.      W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
5.      Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów , takich jak :
1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;
2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)     prawo do prowadzenia informacji na gazetce szkolnej i apelach;
5)      prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi , w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
§ 25.
 
1.      Do rozstrzygania sporów zaistniałych pomiędzy organami szkoły powołana będzie komisja do zbadania i załatwienia sprawy.
2.      W skład komisji wchodzi dyrektor i przedstawiciele pozostałych organów w zależności od charakteru sporu.
3.      Komisja rozpozna sprawę i zaproponuje rozstrzygnięcie sporu w terminie 14 dni.
 
Rozdział 6
Wewnętrzna organizacja szkoły
 
§ 26.
 
1.      Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2.      Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 
§ 27.
 
1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora  szkoły z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy.
 
§ 28.
 
1.      Uczniowie szkoły podzieleni są na odziały realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami, według planu nauczania, zgodnie z ramowym planem nauczania określonym w odrębnych przepisach.
 
§ 29.
 
1.      Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w szkolnym planie nauczania.
3.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując tygodniowy czas zajęć.
 
§ 30.
 
1.      Liczba uczniów w oddziale nie może być wyższa niż 35 uczniów.
2.      Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym  z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
3.      Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęcia, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
4.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
5.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 
§ 31.
 
1.      Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
2.      Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
3.      Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.
 
Rozdział 7
Przepisy szczególne o działalności szkoły
 
§ 32.
 
1.      Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju organizuje oddział przedszkolny  i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną z dziećmi sześcioletnimi.
2.      Od  1 września 2004 r. dzieci sześcioletnie będą zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowane w szkole podstawowej.
3.      Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powinien być nie krótszy niż 5 godzin dziennie + religia i inne zajęcia dodatkowe.
4.      Godzina zajęć trwa 60 minut, a czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ( język, religia) z dziećmi w wieku 6 lat - około 30 minut.
5.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać - 25
6.      Nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest:
1)      sumiennie i systematycznie realizować zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne bezpośrednio z wychowankami, w wymiarze określonym w siatce godzin pracy nauczyciela danego oddziału przedszkolnego;
2)      zapewniać pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece podczas zajęć na terenie oddziału przedszkolnego i poza nim;
3)      planować prace wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi w okresach miesięcznych, uwzględniając realizację programu, dobór odpowiednich form i metod pracy oraz postęp w rozwoju dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole;
4)      prowadzić dokumentację przebiegu działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)      prowadzić obserwację pedagogiczną dzieci mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
6)      dokumentować diagnozowanie dzieci w sposób wybrany przez siebie i zaakceptowany przez dyrektora szkoły z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
7)       pedagogiczną , zdrowotną i inną odpowiednia do potrzeb dzieci;
8)      systematycznie współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach dzieci przestrzegając prawa rodziców do znajomości zadań realizowanych w danym oddziale i przewidzianych w statucie ;
9)      udzielać rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej i wyczerpującej informacji o zachowaniu i rozwoju dziecka, w sposób kulturalny i dyskretny;
10) współpracować z innymi nauczycielami stanowiącymi kadrę oddziału przedszkolnego;
11)rzeczowo i merytorycznie uczestniczyć w pracach rady pedagogicznej szkoły tj.
a)      aktywnie  uczestniczyć we wszystkich zebraniach rady,
b)      podejmować ustalenia i uchwały oraz wydawać opinie zgodne z obowiązującym prawem,
c)      realizować postanowienia rady.
12) aktualizować i weryfikować swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności nauczycielskie poprzez samokształcenie, doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji;
13)dbać o pozytywny wizerunek oddziału przedszkolnego w środowisku;
14)nauczyciel ponosi odpowiedzialność za :
a)      bezpieczeństwo dzieci,
b)      efekty pracy wychowawczo - dydaktycznej,
c)      ilość i stan powierzonych sprzętów , zabawek i pomocy dydaktycznych,
d)     przestrzeganie przepisów bhp, ppoż i dyscypliny pracy.
7.      Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli.
8.      Warunkiem przyjęcia  dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej  w latach 2009/2010,2010/2011,2011/2012 – na wniosek rodziców – będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę warunków organizacyjnych umożliwiających dzieciom sześcioletnim podjęcie nauki w szkole.
9.      Od roku szkolnego 2009/2010 wszystkie dzieci pięcioletnie maja prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Od 1 września 2011 będzie to obowiązek.
 
 
 
 
 Rozdział 8
Zadania opiekuńcze i wychowawcze
 
§ 33.
 
1.      Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawuje i za ich bezpieczeństwo oraz jakość pracy odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2.      Plan dyżurów organizacyjno - porządkowych opracowuje dyrektor szkoły, a opiniuje rada pedagogiczna.
 
§ 34.
 
1.      Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
2.      Program wychowawczy obejmuje w szczególności:
1)      powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określone w ramach zadań ogólnych szkoły;
2)      powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych;
3)      powinności wychowawców klasowych;
4)      harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych;
5)      zasady współpracy z rodzicami,
6)      zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym;
7)      zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego.
3.      Szkolny program profilaktyki określa działania psychoedukacyjne podejmowane w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z tych problemów dla nich samych i w ich otoczeniu. Jest formą oddziaływania przeznaczoną dla uczniów, nauczycieli, rodziców i realizowany przez wszystkich nauczycieli.
4.      Szkolny program profilaktyki obejmuje w szczególności:
1)      diagnozę rzeczywistych problemów oraz potrzeb środowiska, uczniów, rodziców i nauczycieli;
2)      zadania profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, metody i formy realizacji.
 
 
§ 35.
 
1.      Inne formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a w szczególności nad :
1)      uczniami najmłodszych klas szkoły podstawowej lub uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej poprzez odpowiednio organizowany dyżur dla nauczycieli, przydział wychowawstw oraz organizowanie dyżuru nauczycieli na przerwach;
2)      uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu i wzroku przez wychowawcę klasy, który otacza tych uczniów szczególną opieką pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą;
3)      uczniami ,którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych , losowych potrzebne są szczególne formy opieki nad nimi takie jak ( zapomoga , pomoc rzeczowa) każdorazowo ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą , komisją d/s pomocy materialnej i przedstawicielami rodziców.
 
§ 36.
 
1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.
2.      Dyrektor szkoły na pisemny wniosek większości rodziców uczniów danego oddziału po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną może dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy opiekującego się tym oddziałem.
3.      Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewnia ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 
§ 37.
 
1.      Wychowawca klasy spełnia i sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym zespołem, a w szczególności:
1)      współuczestniczy w tworzeniu warunków wspomagających intelektualny rozwój ucznia, przygotowując go do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2)      inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;
3)      dba o kulturę zachowań dzieci , uczy kultury rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rozwiązuje sprzeczki klasowe.
 
§ 38.
1.      Wychowawca klasy w celu rozwiązywania zdań o których mowa w § 37 :
1)      otacza indywidualną opieką każdego ucznia, zapewniając mu wiarę w podmiotowe traktowanie ze strony każdego nauczyciela;
2)      realizując plan wychowawczy dostosowany odpowiednio do wieku uczniów ich potrzeb , zgodny z głównymi kierunkami planu pracy szkoły oraz organizuje wspólnie z uczniami :
a)      wewnętrzne życie zespołu klasowego ( kulturalne , towarzyskie),
b)      zagospodarowuje pomieszczenie klasy (estetyka i higiena klasy lekcyjnej),
c)      włącza klasę do realizacji celów ogólnoszkolnych,
d)      troszczy się o właściwy stosunek uczniów do nauki i jak najlepsze wyniki każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami  w tym celu współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ,uzgadniając i korygując z nimi działanie wychowawcze wobec całego zespołu i wobec każdego dziecka,
e)utrzymuje kontakt z rodzicami w celu koordynowania oddziaływań wychowawczych , poszerzania wiedzy o dziecku, poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych, predyspozycji psychofizycznych dzieci oraz włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
f)       wykazuje dbałość o regularne uczęszczanie dzieci,
g)      współdziała z bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa uczniów,
h)      odpowiada za zorganizowanie poradnictwa zawodowego,
i)        odpowiada za wiedzę uczniów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i dyscyplinę w przestrzeganiu zarządzeń zakresu bhp ,w czasie przebywania na terenie szkoły,
j)        zobowiązany jest do prowadzenia zebrań klasowych z rodzicami ich pedagogizację , informowanie rodziców o postępach dzieci na zebraniach wywiadowczych,
k)      w zakresie spraw dotyczących swoich wychowanków kontaktuje się i porozumiewa ze szkolną służbą zdrowia ,opiekunami kół zainteresowań, organizacjami uczniowskimi.
2.      Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klasy, a w szczególności:
1)      prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen ;
2)      sporządzanie oceny opisowej okresowej i rocznej uwzględniającej osiągnięcia edukacyjne oraz wychowanie ucznia w klasach I – III;
3)                   wypisywanie świadectw szkolnych;
4)      sporządzanie dokumentacji potrzebnej do badań psychologiczno-pedagogicznych dziecka w/g potrzeb;
5)      wystawianie opinii o dziecku na żądanie władz szkolnych ,sądu;
6)      wychowawca klasy reprezentuje klasę na posiedzeniach rady pedagogicznej, składając na jej posiedzeniach sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy;
7)       ustala ocenę zachowania ucznia i odpowiada przed zespołem klasy , rodzicami, radą pedagogiczną za jej wiarygodność
 
§ 39.
1.      Wychowawca w swojej działalności ma prawo do uzyskiwania fachowej pomocy od dyrektora szkoły w sprawie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności wychowawczej.
2.      Dyrektor szkoły przydziela początkującym wychowawcom opiekę spośród doświadczonych nauczycieli.
 
§ 40.
 
1.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania ciepłego posiłku w stołówce szkolnej w miarę możliwości .
2.      Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu dyrektorem szkoły w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel , przewiduje  się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat tych uczniów , którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
 
Rozdział 9
Zadania i organizacja biblioteki
 
§ 41.
 
1.      Biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju pracuje na ½ etatu, według zatwierdzonego projektu organizacyjnego na dany rok szkolny.
2.      Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3.      Z biblioteki szkolnej mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły, a także młodzież szkół gimnazjalnych ponagimnazjalnych w razie potrzeby.
4.      Biblioteka gromadzi i opracowuje księgozbiór, umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego w kąciku czytelniczym, prowadzi wypożyczanie książek.
5.      Nauczyciel – bibliotekarz prowadzi lekcje przysposobienia czytelniczo – informacyjnego dla uczniów w ilości ustalonej ramowym planem nauczania.
6.      Biblioteka zajmuje się prenumeratą czasopism dla dzieci i nauczycieli, ustala zasady ich wypożyczania.
7.      Godziny pracy biblioteki są dostosowane do aktualnego podziału zajęć lekcyjnych, tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów wszystkim czytelnikom.
8.      Regulamin biblioteki i zadania bibliotekarza zatwierdza rada pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
9.      Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej
 
§ 42.
 
W ramach pracy pedagogiczne nauczyciel - bibliotekarz obowiązany jest do:
1)      udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
2)      indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
3)      udzielania informacji;
4)      prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów ;
5)      udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi programami i planami nauczania ;
6)      prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy ;
7)      informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzenie statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach ;
8)      prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze).
W ramach prac organizacyjno - technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
1)      gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;
2)      ewidencji zbiorów - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)      opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowania techniczne);
4)      selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych);
5)      organizacji udostępniania zbiorów;
6)      organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów , kartotek, teczek tematycznych, zbiorów bibliograficznych itp.);
7)      sporządzania projektów budżetu biblioteki.
Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:
1)      odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;
2)      współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
3)      opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
4)      sporządza plan pracy  , harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy;
5)      prowadzi półroczną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków;
6)      doskonali warsztat pracy;
§ 43.
 
1.      Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia pomieszczenia:
1)      pomieszczenie dla nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2)      bibliotekę;
3)      stołówkę;
4)      gabinet lekarski oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
5)      zespół urządzeń sportowo rekreacyjnych,
6)      szatnie
 
Rozdział 10
Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki
 
§ 44.
 
1.      Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do końca szkoły podstawowej.
3.      Rodzice z danego obwodu szkoły zobowiązani są zgłosić dziecko do szkoły do 30 kwietnia przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4.      Zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu aktu urodzenia lub wpisu do dowodu osobistego.
5.      Na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i lekarza, dyrektor może podjąć decyzje o wcześniejszym przyjęciu do szkoły dziecka, które przed 1 września kończy 6 lat i wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
6.      W uzasadnionych ważnymi przyczynami przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego nie dłużej jednak niż o jeden rok.
7.      W przypadku wydania orzeczenia przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego  uczeń realizuje obowiązek szkolny w szkole masowej lub za zgodą rodziców w szkole specjalnej.
8.      Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor szkoły może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego uczniom z poza obwodu szkoły.
 
§ 45.
1.      Uczeń ma prawo do:
1)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)      opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, do ochrony i poszanowania jego godności;
3)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
4)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5)      rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
6)      sprawiedliwej ,obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7)      pomocy w przypadku trudności w nauce;
8)      korzystania z poradnictwa pedagogicznego;
9)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych , szkolnych i pozaszkolnych;
10) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową ,zrzeszania się w organizacjach działających  w szkole.
2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących:
1)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i życiu szkoły;
2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły;
3)      odpowiedzialności za własne życie , zdrowie i higienę oraz rozwój;
4)      dbałość o własne dobro, ład i porządek w szkole;
5)      dbałość o estetyczny wygląd stroju;
6)      nie wnoszenie ( na teren) i nie używania niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu, papierosów, narkotyków;
7)      godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania skarg:
1)     uczeń ma prawo odwołać się do Samorządu Uczniowskiego,
2)     uczeń może odwołać się do wychowawcy klasy,
3)      w przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę, uczeń odwołuje się do Dyrektora Szkoły,
4)      uczeń lub w jego imieniu rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie od decyzji wychowawcy klasy do Dyrektora Szkoły, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić odpowiedzi,
5)     uczeń ma również możliwość zwracać się bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia
 
§ 46.
 
1.      Dyrektor szkoły na wniosek każdego organu szkoły oraz wychowawcy klasy może nagrodzić i karać uczniów.
2.      Uczeń może być nagrodzony za:
1)      osiągnięcia w nauce ;
2)      osiągnięcia w pracy społecznej w szkole i poza nią;
3)      osiągnięcia sportowe;
4)      udział w konkursach organizowanych w szkole;
5)                                    wyróżniającą się postawę moralną i społeczną.
3.      Stosowane nagrody:
1)      pochwała od wychowawcy wobec klasy;
2)      pochwała od dyrektora szkoły na apelu wobec całej społeczności szkolnej;
3)      pochwała od dyrektora szkoły na zebraniu rodziców;
4)      list gratulacyjny dla ucznia;
5)      nagrody rzeczowe i dyplomy w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
4.      Uczeń może być karany za:
1)      naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej innej osoby;
2)      notoryczne zaniedbywanie się w nauce ;
3)      naruszanie nietykalności cielesnej;
4)      brutalność, wulgarność , chuligaństwo;
5)      niszczenie mienia szkoły, wandalizm;
6)      rozpowszechnianie patologii społecznej;
7)      inne przejawy naruszania porządku szkolnego.
5.      Ustalone kary to :
1)      upomnienie wychowawcy klasy;
2)      nagana wychowawcy klasy wobec całej klasy;
3)      upomnienie dyrektora szkoły;
4)      upomnienie dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów;
5)      nagana dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkoły;
6)      ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia
6.      Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności naruszenia bezpieczeństwa swego i innych, narażenia życia i zdrowia swego i innych.
7.      Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. O naganie dyrektora informuje się w formie pisemnej.
8. Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie kary w terminie do  7   dni.        Ustala się następujący tryb odwołania od nałożonej kary:
1)      w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę,
2)      następnie do wychowawcy klasy i Samorządu Uczniowskiego,
3)      wychowawca po wysłuchaniu opinii Samorządu Uczniowskiego informuje o swoim stanowisku w terminie 3 dni,
4)      uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zasadności udzielenia kary w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji od wychowawcy,
5)      dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy, w skład komisji wchodzą:
a)            wychowawca klasy,
b)            przedstawiciel Klasowej Rady Rodziców,
c)            przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
6)      komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców,
7)      w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia opinię dyrektorowi szkoły w tej sprawie,
8)      na podstawie opinii, dyrektor w terminie 2 tygodni od otrzymania prośby o odwołanie, podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada rodzicom,
9)      w przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Rada Pedagogiczna lub kurator oświaty.
9. Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez aktywny udział w życiu   szkoły lub środowiska.
 
 
 
Rozdział 11
Prawa i obowiązki nauczycieli
 
§ 47.
 
1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.      Zadania nauczyciela w szczególności związane są:
1)      odpowiedzialnością za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, na przerwach i wycieczkach turystycznych;
2)      prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego w czasie lekcji;
3)      dbaniem o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
4)      wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań w czasie lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych;
5)      bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów;
6)      udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych , w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów przez organizowanie zespołów dydaktyczno - wyrównawczych ;
7)      doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej poprzez zespoły samokształceniowe;
8)      wykonywanie poleceń dyrektora szkoły wynikających z odrębnych przepisów traktujących dyrektora jako kierownika zakładu, a nauczyciela jako pracownika.
9)      realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów
10) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
3.      Nauczyciel zobowiązany jest:
1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji , pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów.
4.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek:
1)     kierowania się dobrem uczniów;
2)     troską o ich zdrowie;
3)     postawą moralną i obywatelską;
4)     z poszanowaniem godności ucznia.
5.      Podstawowe obowiązki nauczyciela jako pracownika:
1)      pracownik jest obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
2)     przestrzegać ustalony czas pracy;
3)     przestrzegać regulamin pracy i ustalony porządek;
4)     przestrzegać przepisy bhp, a także przepisy p.poż.
5)      dbać o dobro zakładu pracy , chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje , których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
6)     przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
7)     przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
6. W szkole mogą być tworzone: zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe.
1)      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
2)      Zadania zespołów przedmiotowych:
a)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie    decyzji w sprawie wyboru programu nauczania zawierającego podstawy programowe,
b)      wspólne opracowanie poszczególnych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d)           współdziałanie w organizowaniu pracowni a także uzupełnianie ich wyposażenia , wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacji i eksperymentalnych programów nauczania.
3)      Dyrektor Szkoły może powoływać tak zwane zespoły problemowo – zadaniowe na czas  określony  w celu zrealizowania określonego zadania:
a)            gromadzenia, sprawdzania i opracowania materiałów do posiedzenia rady klasyfikacyjno - promocyjnej
b)           opracowanie planu szkoleń dla rady pedagogicznej,
c)           opracowanie specyficznego fragmentu programu wychowawczego szkoły,
d)          opracowanie ustaleń związanych ze szkolnym systemem oceniania,
e)            monitorowanie i ewaluacja realizowanych w szkole zadań i przedstawienie wyników radzie pedagogicznej.
 
 
 
Rozdział 12
Współdziałanie rodziców i nauczycieli
 
§ 48.
 
1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2.      Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1)      znajomości zadań z zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole;
2)      znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
4)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii na temat pracy szkoły.
3.      Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
4.      Formy usprawiedliwiania nieobecności ucznia:
1)      dokumentem usprawiedliwiającym nieobecności ucznia w szkole jest zaświadczenie (usprawiedliwienie) napisane przez rodziców zawierające okres oraz powód nieobecności dziecka;
2)      w przypadkach budzących wątpliwości , wychowawca klasy może skontaktować się z rodzicami celem wyjaśnienia;
3)      w razie dłuższej nieobecności dziecka , rodzice powinni powiadomić wychowawcę klasy o okresie przewidywanej nieobecności.
 
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
 
§ 49.
 
1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4.      Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansami na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i posiada szkolny regulamin obiegu dokumentów księgowych.
 
 
§ 50.
 
1.      Sprawy nie ujęte w niniejszym statucie regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności,,Ustawa o systemie oświaty’’ z dnia 7 września 1991 r . z późniejszymi zmianami w części dotyczącej szkół publicznych.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz