2020-08-06     Jakuba, Sławy, Wincentego     "Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy - i nie może bez niej żyć. - Jan Paweł II     zobacz

Procedury obowiązujące w szkole


Zarządzenie Nr 4/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa COVID -19


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
• wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
zarządzam, co następuje:
                                                                               § 1.
1. Niniejszym wprowadzam:
„ Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju załącznik nr 1
-oświadczenie/zgoda rodziców, załącznik nr 2 do procedury bezpieczeństwa
-procedura dotycząca higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni załącznik nr 3 do procedury bezpieczeństwa
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

                                                                             § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Marian Dobosz

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 19 maja 2020 r.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju

                                                                            § 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej - Zdroju obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa:
1) za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada
dyrektor szkoły;
2) w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej;
3) liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosić maksymalnie 12 osób;
4) w pierwszej kolejności z zajęć mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i pierwszeństwo mają dzieci pracowników
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami w taki sposób aby:
1) zdrowi uczniowie nie byli narażani na niebezpieczeństwo zakażenia się;
2) ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem COVID-19;
3) umożliwić rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcie pracy zawodowej.
4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie zapewniają w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem i obowiązuje wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z zajęć w szkole.
                                                                                  § 2
Organizacja zajęć na terenie szkoły dla uczniów
1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Konsultacje organizuje się w celu, aby uczeń miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji po uzgodnieniu
z nauczycielem.
3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)
6. Dopuszczalna liczba uczniów dla poszczególnych sal w jednym czasie wynosi: klasy I-IV powierzchnia sal 35 m2 (8 uczniów) kl.V (4 uczniów), klasy VI-VIII 35 m2 (10 uczniów)
7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje przed głównym wejściem do szkoły).
8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują w miarę możliwości dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
9. Nauczyciele pracują zdalnie realizując kształcenie na odległość za wyjątkiem:
a) świadczenia opieki nad dziećmi z klas 1-3, które zostały przyprowadzone przede wszystkim przez rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką
w domu,
b) prowadzących od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie
z ustalonym harmonogramem;
c) prowadzących od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-7 zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
10. Wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą
z mydłem, szczególnie po wejściu do szkoły, przed jedzeniem i po korzystaniu z toalety.

                                                                         § 3
Zadania Organu Prowadzącego w zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły
1. Wspiera dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
2. Obliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły.
3. Zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły.
4. W razie potrzeby zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
5. Ustala szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia.
6. Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
                                                                                § 4
Zadania Dyrektora w zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły

1. Przygotowuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów
i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
2. Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie instruuje pracowników, jak należy je stosować.
3. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
4. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.
5. W miarę możliwości ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ustala sposoby zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
6. Zapewnia przy wejściu do szkoły płyn do dezynfekcji rąk z instrukcją dezynfekcji
i zobowiązuje wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.
7. O ile jest taka potrzeba, zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
8. Zapewnia co najmniej jeden termometr bezdotykowy.
9. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
10. Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych z naciskiem, aby do szkoły nie przychodzili pracownicy, którzy są chorzy.
11. Zapewnia izolator wyposażony m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
12. Umieszcza przy wejściu głównym numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
13. Ustala sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów.
14. W miarę możliwości nie angażuje w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
15. Zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia w formie telefonicznej lub poczty email.
16. Zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć).
17. Na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

                                                                          § 5
Zadania Nauczyciela w zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły

1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
3. Zwraca uwagę, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, dopilnowuje, aby
w czasie zajęć znajdowały się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Pilnuje, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Monitoruje, czy z sali są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
5. Organizuje przerwy dla swojej grupy/ucznia, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Pełni nadzór nad grupą/uczniem w czasie przerwy.
6. Ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
7. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
8. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
9. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed i po zakończeniu zajęć.
10. W przypadku gdy obserwuje u dziecka w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką lub inne odizolowuje je do wyznaczonego przez dyrektora pomieszczenia osobiście lub jeśli opiekuje się jeszcze innymi dziećmi przekazuje je pracownikowi obsługi.
11. Nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły.

                                                                                     § 6
Zadania Rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
1. Zapoznają się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do oddziału i podpisują oświadczenie/zgodę stanowiące zał. nr 2
2. Przyprowadzają/wysyłają/ do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną np. podwyższona temperatura, katar, alergia, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, kaszel, duszności, utrata smaku, węchu i inne nietypowe / Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe/.
3. Przekazują telefonicznie lub drogą e-mail informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
4. Mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem go/jego wyjściem/ do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostawiają je w domu.
5. Nie przyprowadzają/nie wysyłają/ dziecka do szkoły, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.
6. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Dopilnowują, aby dziecko posiadało własne przybory i podręczniki, gdyż zabrania się wymieniania przyborami szkolnymi między sobą.
9. Sprawdzają, czy dziecko nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów/zabawek, maskotek itp./.
10. Rodzice wchodzą do szkoły tylko w koniecznych, pilnych sprawach do sekretariatu lub gabinetu dyrektora z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
12. Niezwłocznie odbierają telefon z szkoły i odbierają w razie konieczności dziecko ze szkoły lub przysyłają upoważnioną przez siebie osobę po odbiór dziecka.
13. Informują o zmianie numeru telefonu kontaktowego.

                                                                              § 7
Zadania Ucznia w zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły

1. Zapoznaje się z harmonogramem konsultacji i korzysta z nich jeśli Rodzice wyrażą zgodę.
2. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Jeżeli umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
4. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, ponieważ w szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
5. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.
7. Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
8. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
9. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
10. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
11. Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

                                                                                   § 8
Zadania pracowników obsługi

1. Z sali, w której przebywa grupa usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć dokładnie czyści lub dezynfekuje.
2. Dopilnowują, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dopilnowuje uzupełnienia dozowników.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Przestrzegają procedur.
4. Dbają, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stale wisiały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
5. Na bieżąco dezynfekują toalety.
6. Zwracają szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego.
7. W przypadku korzystania szkoły z cateringu odbiera posiłki od dostawcy w drzwiach szkoły przy odbiorze, wydawaniu posiłków z cateringu; zachowują szczególne zasady higieny:
i dezynfekcji miejsca przeznaczonego na posiłek czyszczenia blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie. W razie konieczności zaleca się zmianowe wydawanie posiłków.
8. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę możliwości ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
9. Przestrzegają „Procedur dotyczących higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni” /zał. nr 3/.

                                                                                § 9
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów informują o fakcie dyrektora telefonicznie. Nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni COVID-19.
2. W przypadku gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
a) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo
w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum
2 m odległości;
b) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców;
c) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
3. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką i inne podejrzane:
a) zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi szkoły, który natychmiast odsuwa go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup;
b) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa;
c) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112
i stosuje się do instrukcji tych służb.
4. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą
i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz służb medycznych.
5. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
a) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie;
b) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę
w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
c) w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

                                                                             § 10
Zasady organizacji pracy biblioteki szkolnej
1. W pracy Biblioteki zapewnia się bezpieczną obsługę czytelników wraz z maksymalnym ograniczeniem kontaktów 1) preferowane jest rezerwowanie zbiorów telefonicznie lub e-mailowo na adres poczty szkoły spkosarzyska@o2.pl 2) wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez nauczyciela Biblioteki oraz jej czytelników. 3) przy wypożyczaniu czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz rękawiczek ochronnych.
4) niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
5) zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
6) wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 7) czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy nauczyciele bibliotekarzem i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
8) po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały
książki.
9) Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub
na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
10) Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie
11) Zapewnia się bezpieczny dystansu czasowo-przestrzenny i środki higieny dla użytkowników Biblioteki:
a) obowiązuje częste mycie rąk i dezynfekowanie płynem odkażającym
b) od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
c) obowiązuje noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych przez czytelników.
d) w Bibliotece poza nauczycielem bibliotekarzem może przebywać jedna osoba.
e) czas przebywania w Bibliotece ogranicza się do niezbędnego w celu wypożyczenia zbiorów.
f) nie ma możliwości korzystania z funkcji czytelni
g) należy często wietrzyć pomieszczenie, dezynfekować klamki, włączniki światła i inne powierzchni lub elementy wyposażenia często używanych.
12) Biblioteka szkolna działa wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

                                                                         § 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedura obowiązuje z dniem 25 maja 2020 r.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia z dnia 19 maja 2020

OŚWIADCZENIE/ZGODA

Oświadczam, że moja córka / mój syn: * ………………………………………………………………………………………………………………………… kl. …………..

1. Nie miała/Nie miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
2. Stan zdrowia dziecka jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.
3. Dziecko nie jest/jest * uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju w okresie pandemii covid-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegani, w szczególności w zakresie przyprowadzania i odbierania dziecka.
2. Jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
4. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organu prowadzącego będąc całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
5. Zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
1) mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19;
2) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu należy stosować się do wytycznych wskazanych przez służby sanitarne;
3) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej i niezwłocznie zostanę o tym powiadomiona/powiadomiony oraz powiadomione zostaną stosowne służby i organy;
4) zostałam poinformowana / zostałem poinformowany o możliwości pozostania z dzieckiem w domu
i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 czerwca br.

 


6. WYRAŻAM ZGODĘ na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym, przez wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela lub innego pracownika przy wejściu do szkoły oraz w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis matki/ojca)

*Niepotrzebne skreślić

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz