2018-10-23     Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid     zobacz

Rekrutacja na kurs i obóz z j.angielskiego


 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


Wyciąg z regulaminu

REGULAMIN REKRUTACJI NA KURS JĘZYKOWY
w ramach projektu nr RPMP.10.01.03-12-0270/16 pn. „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018”.


1. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 1243 uczniów (634k/609m) z 16 szkół z gmin Piwniczna-Zdrój Muszyna oraz Krynica-Zdrój oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 202 nauczycieli (164k/38m) tych szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami, jak również wyrównywanie dysproporcji w poziomie kompetencji kluczowych 324 uczniów (162k/162m) poprzez pomoc stypendialną w roku szkolnym 2017/2018.

2. W ramach projektu minimum 324 uczniów/uczennic będzie mogło skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy /pomoc limitowana liczbą osób/ w postaci:
a) 60-godzinnego kursu językowego
b) 7-dniowego obozu językowego

§4
1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia w postaci kursów i obozów językowych) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice następujących szkół/klas w następującej liczbie osób:

Lp. Nazwa szkoły/klasa Limit miejsc

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicznej-Zdroju Kl.IV-VII 12

2. Projektem zostanie objętych łącznie minimum 324 uczniów/uczennic z terenu MiG Piwniczna Zdrój,Muszyna i Krynica Zdrój
3. Uczestnikiem kursu i obozu językowego może zostać osoba, która:
a) Została zdiagnozowana pod kątem potrzeby wyrównania dysproporcji w zakresie kompetencji kluczowych oraz/lub właściwych postaw/umiejętności społecznych, jak również
b) Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków, aby zakwalifikować się do udziału we wsparciu:
- być osobą niepełnosprawną (na podstawie przedłożonego do formularza orzeczenia bądź zaświadczenia lekarskiego)
- być osobą pochodzącą z rodziny wielodzietnej, tj. składającej się z minimum trojga dzieci.
- być uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie przedłożonego do formularza orzeczenia bądź zaświadczenia)
- rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (na podstawie przedłożonego do formularza zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej)
c) Jest zainteresowany/a udziałem w projekcie (otrzyma dodatkowo zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie).
d) Dopełni wszystkich formalności określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
§5OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
2. Przedstawiciele grupy docelowej muszą uczestniczyć w obu formach wsparcia, o których mowa w §3 pkt. 2 lit a-b (nie ma możliwości wyboru tylko jednej formy wsparcia np. tylko kursu lub tylko obozu językowego)
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w czasie roku szkolnego rekrutacji uzupełniającej w odniesieniu do zajęć dydaktycznych i obozu dla uczniów/uczennic, zostaną jednak zrekrutowani tylko w sytuacji wolnego miejsca w grupach przy założeniu, że w każdej grupie liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 12 uczniów.
4. Realizacja kursów językowych będzie się odbywać na terenie Gmin: Muszyna, Piwniczna- Zdrój i Krynica-Zdrój, w terminie listopad 2017 r. – lipiec 2018 r. a obozów językowych na obszarze województwa małopolskiego w terminie czerwiec/lipiec 2018r. (dokładne daty i godziny odbywania się kursów zostaną ustalone w porozumieniu z koordynatorami szkolnymi z Zespołem projektu nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursów oraz nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem obozów).
5. Zajęcia dla uczniów co do zasady odbywać się będą w miejscowościach, w których uczniowie uczęszczają do szkoły (w max. odległości od szkoły do 500 m).
6. Obozy językowe będą realizowane w min. okresie obejmującym 7 dni, przy czym zajęcia językowe odbywać się będą codziennie w wymiarze min. 4h/dzień. Zajęcia językowe prowadzone będą w formie warsztatów, projektów językowych i gier/zabaw jako kontynuacja i podsumowanie kursów językowych.
7. Obozy będą zlokalizowane w obiektach na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie mniejszej niż 100 km od miejscowości, w których uczniowie uczęszczają do szkoły. Obiekty będą spełniać wszelkie wymagane prawem wymagania w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, a także odpowiednie zaplecze umożliwiające przeprowadzenie zajęć językowych oraz zajęć rekreacyjnych (m.in. basen).

§ 6
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
1. Rekrutacja będzie się odbywała w terminie od 30.10.2017 r. – 10.11.2017 r.
2. Rekrutacja w szkołach wymienionych w § 4 pkt. 1 zostanie dokonana przez Szkolnych Koordynatorów pod nadzorem Kierownika projektu. Koordynatorzy szkolni oraz Kierownik projektu będą odpowiedzialni m.in. za informowanie o kursach i terminach rekrutacji, weryfikację pod względem formalnym, otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych oraz ich ewidencjonowanie.
3. Koordynatorzy szkolni oraz kierownik projektu zadbają o właściwy proces informacyjny – informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć, w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy potencjalnych uczestników projektu. Kampania informacyjna

będzie prowadzona z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (spotkań z rodzicami, informacji umieszczonej na stronie Lidera projektu, szkoły, informacji na plakatach i ulotkach).
4. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady niedyskryminacji zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFS. Płeć, rasa, lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, orientacja seksualna nie będzie wyznacznikiem przyjęcia bądź nieprzyjęcia osób do projektu. W projekcie przestrzegane będą pozostałe polityki i zasady wspólnotowe, w tym zasada równości szans i niedyskryminacji. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji zostanie zapewniona przez dostępność informacji o projekcie i dokumentów rekrutacyjnych, dostępność spotkań rekrutacyjnych poprzez obecność personelu projektu, który zapewni pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych uczestnictwa w projekcie.

§ 7
PROCEDURA I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC
1. Kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zostanie przekazany w okresie rekrutacji Szkolnemu Koordynatorowi lub zostanie złożony w sekretariacie szkoły, której dany uczeń jest uczniem.
2. Dokumenty niekompletne tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostaną przyjęte.
3. Z uwagi na fakt, że uczniowie biorący udział w projekcie są osobami niepełnoletnimi Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
4. W dniu rozpoczęcia pierwszych pozalekcyjnych zajęć rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy biorącego/biorącej udział w zajęciach jest zobowiązany do:
a) wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
b) podpisania Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
c) podpisania Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
5. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone dokumenty rekrutacyjne osób niespełniających warunków określonych w § 4 pkt. 3 Regulaminu.
6. Złożenie Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie oznacza, że kandydat i jego rodzic/opiekun prawny zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego zapisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.
7. Pod względem merytorycznym dokumenty rekrutacyjne uczniów ocenią koordynatorzy szkolni oraz kierownik projektu, działający zgodnie z zasadą bezstronności, wg następujących kryteriów:
Kryterium podstawowe:
a) być osobą niepełnosprawną (na podstawie przedłożonego do formularza orzeczenia bądź zaświadczenia lekarskiego) – 1 pkt
b) być osobą pochodzącą z rodziny wielodzietnej – 1 pkt
c) być uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie przedłożonego do formularza orzeczenia bądź zaświadczenia) – 1 pkt
d) rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (na podstawie przedłożonego do formularza zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej) – 1 pkt
PUNKTY SIĘ SUMUJĄ – PIERWSZEŃSTWO UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW PODCZAS REKRUTACJI
8. Koordynatorzy szkolni sporządzą listy uczestników poszczególnych form wsparcia zgodnie z przewidzianymi limitami miejsc opisanymi w § 4 ust. 1 i przy założeniu, że liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach nie może przekraczać 12 osób.
9. W przypadku gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę dostępnych miejsc na wybraną formę wsparcia – utworzone zostaną listy rezerwowe wg ilości uzyskanych punktów (ostatecznie decydować będzie data i godzina złożenia wymaganych dokumentów).
10. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadami horyzontalnymi tj. zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał równy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną zgodnie z przedstawionymi kryteriami.
11. Z prac rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół zawierający listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w kursie.
12. Rodzice wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie kandydatów zostaną powiadomieni przez Koordynatorów szkolnych.
13. W celu rozpoczęcia udziału osoby (ucznia) w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych danych i dostarczenia dokumentów – w tym dniu jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną i podpisaną niezbędną dokumentację przedstawioną w § 7 pkt. 4 lit. a-c.

Szczegóły u dyr.szk.

M.D. 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz